Aanwijzing natura 2000

imageszaterdag 25 oktober 2008 18:54

Een incompactvolle en complexe zaak...

...maar één die het waard is serieus genomen te worden en dat hebben we tot dus ver gedaan. Zowel het college, de betrokken ambtenaren als de raad. Diverse malen is al gebleken dat wij, en dan bedoel ik onze gemeente Nieuwkoop, deze aanwijzing professioneler (denk aan ecologische haalbaarheidsanalyse van Buro Bakker) en beter hebben aangepakt dan vele andere partijen en gemeenten.  Laten we hopen dat dit zijn vruchten af werpt!

Het Nieuwkoopse plasgebied is een schitterde gebied wat we moeten koesteren. Wij hebben als Bijbelse opdracht om als goed rentmeester de aarde op een verantwoorde wijze te ontwikkelen en te beheren. Wij zijn geen exploitanten van de schepping, maar beheren deze in het besef dat we haar in bruikleen hebben gekregen en doorgeven aan onze kinderen. Een bijzondere taak met betrekking tot een rijk maar ook kwetsbaar geschenk.

De SGP-CU wil dat het Nieuwkoopse plassengebied behouden, beschermd en indien mogelijk verbeterd wordt maar niet ten koste van alles. Wij hebben een taak die zich dan ook in tweeën uitsplitst. Enerzijds mogen we dit gebied gebruiken om te wonen, te werken, te reizen, te ontspannen en te genieten benutten. Een rijkdom die de mens de mogelijkheid geeft zich te ontplooien en verantwoordelijkheid voor elkaar en voor het geschapene te dragen. Anderzijds hebben we de taak om als rentmeester het kwetsbare milieu te beschermen en in te staan voor de welzijn van mens en dier.

Een aantal kernpunten voor de SGP-CU:

Bestaand gebruik moet waar  mogelijk voort gezet kunnen worden. Het beschikbare budget moet effectief ingezet worden en dus primair voor de habitattypen en soorten die in Brussel aangemeld zijn dan wel voor habitattypen die een reëel kans hebben tot instandhouding dan wel uitbreiding. Er moet niet iets over ons heenkomen wat praktisch onmogelijk is.

Tenslotte moet het beheerplan breed gedragen worden. En met breed gedragen bedoel ik dat burgers, bedrijfsleven, agrariërs en andere belanghebbenden betrokken worden maar ook blijven bij opstellen van het beheerplan en het uitvoeren daarvan.

Daarnaast is het van groot sociaal, economisch en maatschappelijk belang dat de zienswijze correct en procedureel  goed in elkaar steek en zover ik dit kan beoordelen voldoet de voorliggende zienswijze hieraan. Onze fractie kon instemmen met deze zienswijze en vroeg de raad eendrachtig op te trekken om deze zienswijze en de daarin genoemde zaken een groter kans van slagen te geven. Helaas was Progressief Nieuwkoop de hele avond al een andere mening toegedaan dan de overige fracties. Ze hebben zelf 4 amendementen ingediend en evenzoveel zijn er weg gestemd.

« Terug

Reacties op 'Aanwijzing natura 2000'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.