Een nieuwe coalitie, een nieuw coalitieprogramma

sgp-cu-nieuwkoopzaterdag 24 november 2018 16:33

Reactie van ons raadslid op het coalitieprogramma

Coalitieprogramma

Voorzitter,  de SGP-ChristenUnie kan zich voor een groot deel vinden in dit het collegeprogramma Verbinden, vertrouwen, voortuitgaan. Dit omdat we zaken herkennen voor ons belangrijk zijn en ook een aanzienlijk deel een voortzetting van het huidige beleid betreft. Er ademt ook echt wel wat ambitie in dit akkoord. Misschien zelf wat te veel maar tegelijkertijd ook een hoog gehalte aan ‘we gaan het eerst onderzoeken’.

Een aantal punten loop ik met u door:

  1. Als college willen we alle partijen in de raad betrekken bij het opstellen van beleid. Bij belangrijke onderwerpen vragen we bij de start al inbreng van alle fracties over de probleemstelling. We vragen hen in de loop van het traject inhoudelijk naar en betrekken ze.  

Goed voornemen. We zien er naar uit. Achterkamertjes zijn soms onvermijdelijk maar proberen ze tot het uiterste te minimaliseren.

 2. Strategischelobbyagenda Advies van de werkgroep Vlieghinder Groene Hart (VGH) bij de passage over Schiphol van het ontwerp-collegeprogramma. 2018 – 2022.

Hoe wordt dit nog meegenomen?

 3. We laten de mogelijkheid aan lokale ondernemers om (door middel van een concreet principeverzoek) binnen de gemeentegrenzen hun bedrijf voort te zetten door zich, aansluitend op Nieuw Amstel, te vestigen op Nieuw Amstel Oost I. 

Ik begreep dat er al een tijdje een aanvraag ligt van een voor de gemeenteraad bekende kweker. Hoe zit dat?

 4. Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan de Nieuwkoopse economie.

Let op de overlast in woningwijken en het te veel stoppen van mensen in te kleine woonoppervlakten.

 5. In de gemeente Het genomen voorbereidingsbesluit met betrekking tot de Intratuinlocatie in Ter Aar wordt uitgevoerd. Het uitgangspunt daarbij is, dat de bestaande winkelcentra binnen de gemeente vitaal en levensvatbaar blijven.

Eens maar kunnen we dat waarmaken?

 6. Uitvoering geven aan de motie dorpsplein Noorden en op basis van de resultaten van het onderzoek verfraaiing dorpsplein.

Prima, van SGP-ChrrstenUnie huize.

 7. Wij willen groot vracht- en (land)bouwverkeer uit onze kernen weren (behoudens bestemmingsverkeer). Om dit te bereiken en het lokale wegennet te ontlasten zou het gebruik van provinciale wegen door (land)bouwverkeer mogelijk gemaakt moeten worden. We onderzoeken de mogelijkheden en wenselijkheid om doormiddel van aslastbeperkingen groot vracht- en (land)bouwverkeer van bepaalde wegen te weren. Wanneer dit zowel mogelijk als wenselijk blijkt, voeren we deze maatregel door. We handhaven het verbod op groot vracht- en (land)bouwverkeer door kern Ter Aar.

Landbouwlocaties moeten bereikbaar blijven.

 8. Wmo en Tom in de buurt. We oriënteren ons daarom op de rol die we voor onszelf binnen het sociaal domein zien en hoe we het zorglandschap vorm willen geven. Hierbij zijn vragen van belang als:

  • wordt zorg alleen verleend door zorgaanbieders of gaan we een aantal zorgtaken zelf uitvoeren (inkopen of zelf organiseren)?
  • Willen we lokaal meer sturen en hoe richten we de governance bij regionale samenwerking dan in?
  • Organiseren we de inkoop regionaal of lokaal? Deze en andere belangrijke vraagstukken willen we de komende periode samen met zorgpartners, andere stakeholders en de raad verder uitwerken en beantwoorden. We zouden daarvoor graag de klankbordgroep sociaal domein weer in het leven roepen. 

We vinden we het belangrijk om de behoefte van de inwoner centraal te stellen en niet de indeling naar zorgdomein of het betreffende budget Meer op de korte termijn, loopt na 2018 het contract voor maatschappelijke ondersteuning met Tom in de buurt af. We gaan met Tom in de buurt in gesprek over gewenste verbeteringen, waaronder de wens om kleine lokale zorgaanbieders te contracteren. We zetten in op maatschappelijke opvang en dagbesteding die meer in de buurt van mensen georganiseerd wordt en aantrekkelijker is. Het verenigingsleven zou hierbij een rol kunnenspelen. We betrekken de toename van het aantal PGB’s, en een eventuele oplossing hiervoor, bij de gesprekken met Tom in de buurt. 

Een goede zaak waar we als SGP-ChristenUnie al jaren voor pleiten = Keuzevrijheid!

 9. Vuurwerk. Om het veiligheidsgevoel van onze inwoners te vergroten, kijken wij naar mogelijkheden om de overlast van vuurwerk te verminderen.

Wat de SGP-ChristenUnie gaat u bepaalde zones vuurwerkvrij maken en meer centrale vuurwerkshows organiseren. Dat past ook beter in het duurzamer karakter wat we als Nieuwkoop willen uitstralen. Vuurwerk is onwijs milieuvervuilend!

 10. Reserve grootschalige evenementen. Daarnaast stellen we een notitie grootschalige evenementen op, waarmee we ons beleid bepalen om grotere (niet-commerciële) evenementen te kunnen ondersteunen (bijvoorbeeld doormiddel van cofinanciering) en maken hiervoor budget beschikbaar. 

Daar zijn we wat terughoudend in. Welke gevolgen heeft dat voor de steeds meer afkalvende zondagsrust? Als dit ingezet wordt voor centrale vuurwerkshows dan wordt dit al anders.

 11. Openbaar vervoer. De komende periode wordt de concessie in het openbaar vervoer voor onze regio opnieuw aanbesteed. Wij zetten ons actief in voor de opwaardering van buslijn 147 bij de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer. Waarbij we zouden willen zien dat deze lijn een belangrijke verbinding tussen het zuidelijk en noordelijk deel van de randstad gaat vormen en een snellere verbinding wordt.

Kijk verder dan Zuid-Holland en probeer te forceren dat er een verandering op gang komt om dit meer in samenhang met aangrenzende provincies te doen.

 12. Kostendekkendheid. We continueren het uitgangspunt dat wij voorproducten en diensten, waarvoor we leges of heffingen in rekening brengen, een kostendekkend tarief hanteren.

Wel zaken die we als gemeente verrichten kost meer dan het oplevert. De enige dienst waar nagenoeg elke inwoners een keer met te maken krijgt moet per se kostendekkend moet zijn, jawel de begraafplaats. Zetten we dit weg tegen de bouw van scholen, sport en nog talloze andere zaken waar we met het grootste gemak miljoenen voor op tafel leggen dan geeft dit te denken. Als SGP-ChristenUnie blijft zeggen dat dit op z'n zachts gezegd onlogisch is! Er zijn bij menigeen ook zorgen over het ruimen op de begraafplaats in Ter Aar waar nog een heel stuk bijgetrokken kan worden van het braakliggend terrein achter de begraafplaats. Ook hierin zien we dat we in Nieuwkoop veel meer gaan voor het bevorderen van bijvoorbeeld de cultuur, denk aan de aankoop van de schaatscollectie. Carpe Diem versus Memento Mori. Bij Sport en Cultuur wordt kostendekkendheid nooit leidend gemaakt. Waarom zijn we hierin zo selectief?

13. Verbinden

Na de raadsvergadering van vorig week lijkt dit woord nog niet bij elk raadslid goed tussen de oren te zitten. Motie behoud openbaar vervoer werd door 3 leden van de SBN om principiële reden geboycot. Waarom werd die raadsvergadering niet duidelijk wat de reden hiervoor werd niet toegelicht. Later bleek in de wandelgang dat dit komt omdat hier voornamelijk ging om leerlingen die naar De Driestar in Gouda gaan. Ja juist, een christelijk reformatorische school. Dus omdat goed openbaar is dus niet zo belangrijk voor kinderen die naar een christelijk school gaan. Een gevaarlijke mening die hopelijk tot bezinning leidt. Deze stellingname heeft in ieder geval niets met het woord ‘verbinden’ te maken.

Meneer de voorzitter, hoe gaat de SGP-ChristenUnie haar oppositierol vervullen? Zoals altijd constructief. Wel zullen we ons bij elk raadsvoorstel afvragen: Is dit goed voor Nieuwkoop en haar inwoners. Dient dit plan het algemeen belang? Zijn alle belangen tegen elkaar afgewogen?

Steeds zullen we kijken waar we kunnen bijdragen aan nog betere besluitvorming.

Wij zullen in ieder geval geen stukken tot hamerstuk verklaren als we tegen gaan stemmen. Wij vinden het fair om met het college en de fracties het gesprek aan te gaan in de raadsvergadering over waaróm we het wel of geen goed voorstel vinden of waarom we ergens principieel tegen zijn. Daar lopen we niet voor weg. Dat is wat wij verstaan onder transparantie.

Voorzitter, ik sluit af.

Wij feliciteren de coalitiepartijen en college. Zij krijgen een verantwoordelijke taak. Wij wensen het nieuwe college, deze coalitie en de hele gemeenteraad en de ambtenaren een goede samenwerking toe. Want we staan we allemaal voor dezelfde opdracht: het goede zoeken voor Nieuwkoop en haar inwoners.

In onze fractievergaderingen en elders bidden en zullen wij blijven bidden tot God voor Nieuwkoop en haar inwoners om kracht en ondersteuning.

Ik wens u veel wijsheid toe.

Elias van Belzen

« Terug