Algemene Beschouwingen 2018

vergader-hamerzaterdag 24 november 2018 16:44

Onderstaand treft u de tekst aan van de door ons raadslid Elias van Belzen uitgesproken algemene beschouwingen

Bruggen slaan!

Er is inmiddels al veel gefilosofeerd in de politiek over ‘bruggen slaan’.

Vorige week woensdag was het Hervormingsdag. Op deze dag herdenken protestanten dat vijf eeuwen geleden in de christelijke kerk opnieuw het geheim van het Evangelie werd ontdekt. Helderder dan ooit werd beleefd en beleden dat er maar één brug is geslagen tussen God en mens. Die brug is Jezus Christus, Gods Zoon. En deze boodschap geldt gelukkig veel langer dan de vier jaar waar de voorliggende begroting een overzicht van geeft.

Ik wil mijn bijdrage stilstaan bij een beperkt aantal punten (al leert het verleden dat de kleinste fracties vaak de meeste tijd nodig hebben). We doen ons best: afijn de punten zijn:

  • Onze gemeentelijke financiën
  • De omgevingswet en/of visie
  • Duurzaamheid
  • Recreatiewoningen
  • Verantwoording afleggen

Onze gemeentelijke financiën

U kent het uit de Bijbel ontleende gezegde bij de geschiedenis van Jozef in Egypte ‘na 7 vette jaren komen 7 magere jaren’. Nou, volgens mij zitten we alweer een tijdje in de vette jaren. En dat is te merken aan de vele ambities die we als gemeente hebben. En u weet, ambitieuze plannen kosten meestal veel geld. De portefeuillehouder Financiën heeft al een paar keer gewaarschuwd dat we de rode cijfers induiken en dat in een economisch welvarende tijd. De uitgaven stijgen te hard. De septembercirculaire is ook al niet al positief voor ons. Hoog tijd dus om eens de prioriteren welke ambities nou brood nodig zijn en welke nog wel even kunnen wachten. Ik doe de volgende voorzet. De energietransitie is een must en in ieders belang dus daarop beknibbelen is niet verstandig. We moeten dit, voor huidige en toekomstige generatie, als goede rentmeesters voortvarend aanpakken. Van Nieuwkoop een recreatievere gemeente maken of nog meer geld naar sport mag wat ons betreft wat lager op de prioriteitenlijst. Waar denken de andere fracties aan als we het over zaken hebben die we met z’n allen flink aan moeten pakken en ook wat er wat minder kan?

Weet u wat eeuwen geleden Jozef deed. Nou hij bereide Egypte uitmuntend voor in die 7 vette jaren om de 7 magere jaren goed door te komen. Daar kunnen we nog voorbeeld aan nemen door bijvoorbeeld niet elk sympathiek idee of voorstel ruimhartig te omarmen en te makkelijk te financieren maar hierbij de balans te zoeken wat haalbaar en betaalbaar is relatie met grote uitdagingen die we hebben. De broodnodig zaken die als gemeente moeten uitvoeren of we de noodzaak zien om aan de slag te gaan. Politiek is keuzes durven maken en ook van uitleggen waarom we ook wel eens ‘nee’ moeten verkopen. Een oproep aan de portefeuillehouder financiën om zijn ervaring en autoriteit vaker in te zetten om het uitgavepatroon van wethouders en raadsleden te beteugelen.

De omgevingswet en/of visie

De komende jaren wordt de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet biedt een kans om een integrale ruimtelijke visie te ontwikkelen voor ons gemeente. Hoe houden we het dorpse karakter, hoe willen we zorgvuldig omgaan met de open ruimte? De spanning die kan ontstaan tussen belangen van bedrijven en omwonenden is daarbij een aandachtspunt. De omgevingswet beoogt de leefbaarheid te vergroten. Maar wordt dit ook de praktijk? Dit doel kan met bestaande en nieuwe situaties conflicteren. Nuchterheid en terughoudendheid met het stellen van nieuwe doelen is daarom van belang.

Een goed doordacht proces, leren van andere gemeenten en actief betrekken van belanghebbenden bij het opstellen van de omgevingsvisie, zijn wat ons betreft de kernzaken. We hebben de eerste ervaring opgedaan bij Buytenwech-Noord. Vandaag was de selectieprocedure van de bureaus die ons kunnen helpen bij het vormgeven van het participatietraject. Een belangrijke uitdaging waar we zeker professionele hulp bij kunnen gebruiken om die omvangrijke proces tot een succes te maken.

Duurzaamheid

Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. De SGP-ChristenUnie zet daarom in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. Er is geen tijd te verliezen. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol.

Energiebesparing wordt topprioriteit. Auto’s zonder uitstoot en energie neutrale huizen worden de straks de norm. Materialen die de Schepper ons geeft willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. Bijna iedereen beseft dat we nu ingrijpende keuzes moeten maken voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap in Nederland.

Verbinding lokaal-regionaal

Afstemming in de regio is essentieel, zodat je van elkaar kunt leren en slimme coalities kunt smeden (denk aan bijv. warmtevraag vs warmteaanbod). Binnen Holland-Rijnland zijn de eerste afspraken gemaakt. Maar we zijn er nog lang niet. De provinciale verkiezingen volgende jaar zullen ook effect hebben. De gekozen technieken voor duurzame energieproductie moet passend zijn bij Nieuwkoop. Over wel of geen windmolens wil ik nu geen discussie aan maar alle serieuze opties moeten wat ons betreft op tafel.

Participatie

Belangrijk is dat omwonenden nauw betrokken worden als het gaat om plannen voor energieopwekking, zoals windmolens, en kunnen meeprofiteren van de voordelen. Participatie zorgt ervoor dat lusten en lasten eerlijker worden verdeeld. Participatie kan op allerlei manieren: van een gebiedsgebonden bijdrage die terugvloeit naar de lokale samenleving tot een aandeelhouderschap van inwoners/coöperatie. Belangrijk is wel dat het participeren voor iedereen bereikbaar is (dus ook voor de kleinere portemonnee). Participatie zou hand in hand kunnen gaan met de levering van groene stroom aan inwoners/bedrijven.

Afscheid nemen van gas

De doelstelling is dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt. Nieuwkoop bouwt sinds kort alleen nog maar gasloze woningen. Maar wat met al die bestaande woningen? Dit betekent nogal wat voor een huiseigenaar. Een inwoner moet wat ons betreft op 1 plek terecht kunnen voor zowel technische als financiële arrangementen om zijn eigen woning aan te passen aan de toekomst. Bij de aangeboden oplossingen zou het lokale bedrijfsleven een grote rol moeten spelen. Bij het financiële arrangement kan de gemeente een rol spelen (zo mogelijk samen met de provincie en/of Holland Rijnland) door een revolverend fonds* op te richten en daardoor andere investeerders aan te trekken. Collega Dors hinte hier tijdens de meningsvormende raad ook al op zo’n fonds. Wat ons betreft gaat het college hier serieus naar kijken. Wat zegt de wethouder daarop?

* In een revolverend fonds komt het uitgeleende geld weer terug zodat het opnieuw beschikbaar komt.

Recreatiewoningen

De SGP-ChristenUnie hoopte met het mede door haar destijds ingediende motie om nu echt en hopelijk voor het laatst te kijken naar hoe we als Nieuwkoop met recreatiewoningen en het legaliseren van permanent wonen willen omgaan. Duidelijkheid scheppen, dat vindt de SGP-ChristenUnie belangrijk. We hadden eerder een afwijzende reactie van de provincie gekregen en recent werd dit weer eens bevestigd. Nee is ook een antwoord. We naderen het moment dat we geen valse hoop moeten blijven geven, zolang bij hogere overheden tenminste het standpunt niet wijzigt. Wat dat betreft is het wel interessant wat er blijkbaar onze buurgemeente De Ronde Venen met de provincie heeft afgesproken. Het lijkt er op dat de duidelijkheid nog even op zich laat wachten. Wat is eigenlijk de laatste status op de parken als het gaat om de kosten die zij moeten gaan dragen?

Verantwoording afleggen

Dat wordt van ons volksvertegenwoordigers verwacht als we keuzes maken, vóór of tégen een raadsvoorstel, motie of amendement stemmen, ook straks. Er wordt van ons verwacht dat we de juiste keuze maken in het belang van onze inwoners. Én zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld. Maar hoe zit dat dan met het bedrag wat we als individuele fracties krijgen? We verantwoorden al een aantal jaren helemaal niets. Dat is toch best wel vreemd, ook al gaat het niet om de grootste uitgaven van de gemeente Nieuwkoop. Maar toch, het gaat voor de grootste fractie om ruim € 6.000,- euro en de kleinste fracties om bijna € 4.000,- euro. Reken maar dat verenigingen, stichtingen, etc. met dit soort subsidies regelmatig moeten aangeven wat ze precies met subsidies hebben gedaan. Hoog tijd dus om op een eenvoudige en praktische manier als fracties onze fractievergoeding te verantwoorden. Vandaar het door mij in de meningsvormende raad besproken en aangekondigde motie om dit voortaan anders te doen. (zie bijlage)

Tenslotte…

Ter afsluiting van mijn bijdrage. Het zal menigeen ontgaan zijn maar het was gisteren dankdag voor arbeid en gewas. Vroeger was het wat bekender…Een goed bezinningsmoment om ziende op alle problemen om ons heen, zowel dichtbij en veraf, dankbaar te zijn dat Nieuwkoop en haar meeste inwoners nog zo welvarend zijn. Laat we deze dankbaarheid geven aan Diegene die dit toekomt. Die ons nog zoveel welwaard geeft ten opzichte van zoveel anderen andere in deze wereld die geen haar slechter of beter zijn.

Ik wens het college, de ambtelijke organisatie en onszelf als raad bij de uitvoering van de verantwoordelijke taak, ook in 2019, Gods de onmisbare zegen toe.

Elias van Belzen

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie SGP-CU Verantwoording Fractievergoeding.pdf226,4 kBapplication/pdfdownload

« Terug