Jaarrekening 2016 en voorjaarsnota 2017

Euroszaterdag 19 augustus 2017 11:08

We stellen vast dat er een voordelige resultaat is van ruim 5 miljoen. Dat is mooi maar de vraag is bij dit soort overschotten altijd ‘is er ook uitgevoerd wat het college zich voorgenomen had en begroot had’?

De accountant geeft bijvoorbeeld aan dat de werkelijke onttrekkingen van de onderhouds-voorzieningen achterblijft bij de begrote onttrekkingen.

We bespreken vanavond ook een raadsvoorstel om  de budgetten van projecten die in 2016 niet zijn afgerond, over te hevelen naar de begroting 2017. Het gaat om projecten met een totaalbudget van ruim € 800.000,-.

De accountant geeft daarnaast aan dat het aantal afwijkingen, gelukkig veelal positieve afwijkingen, de vraag oproept of de kwaliteit van de ramingen wel zo goed is.

Vanzelfsprekend zijn er nog zaken die beter kunnen. We leven ook wat begrotingen, jaarrekeningen en alle uitvoerende werkzaamheden die daarbij horen, niet in de ideale wereld. Als christenen noemen we dat we na de zondeval in een gebroken wereld leven. We hebben echter wel uitzicht op de nieuwe ideale wereld.

Nu valt de schade wat de jaarrekening van Nieuwkoop betreft reuze mee. Er hebben zich geen grote problemen voorgedaan. Wel blijft er de onzekerheid rond de uitgaven in het kader van de Jeugdwet  van bijna een half miljoen en bijna een miljoen op de PGB-budgetten. Het collega kan slechts beperkt invloed uitoefenen op de onzekerheid rond de Jeugdwet.  Wat de PGB-budgetten betreft doet Nieuwkoop volgens het oordeel van de accountant het nog niet zo slechts maar daar zijn ook een aantal verbeteringen door het college aangekondigd.

Al met al lijkt het erop dat we wat de gemeentelijke financiën betreft in de zeven wat vettere jaren terecht zijn gekomen. Wat de SGP-ChristenUnie betreft reden tot dankbaarheid.

 

Voorjaarsnota

Een paar opmerkingen van de SGP-ChristenUnie rond de voorjaarnota. Overall constateer ik dat de mutaties van de Voorjaarsnota sluiten met een positief saldo van € 136.000,-. Wat cijfers onder de streep betreft dus goed nieuws.

Dan het amendement Stibuni 2.0

In het kader van gelijke monniken gelijke kappen, wat betekent dat  gelijke mensen een gelijke behandeling verdienen, is het meer dan logisch dat we als raad de andere breedtesporten gelijk gaan behandelen als de voetbalverenigingen.

Gelijke monniken gelijke kappen is trouwens een mooi Nederlands spreek woord, wat de SGP-ChristenUnie ergens doet denken aan kerkhervormer Maarten Luther). Afijn, Ik heb zelf begrepen dat de hockey- en tennisverenigingen meer leden hebben dat de voetbalverenigingen.

De hockey- en tennisverenigingen hebben op een positieve en constructieve manier aandacht gevraagd voor de ongelijkheid tussen hen en de voetbalverenigingen. Zij zijn zelf al van start zijn gegaan en willen dat gemeente hier snel bij aansluit en een mogelijkheden van een beheerstichting onderzoekt (stibuni 2.0).
Het collega had hier ook al geld voor gereserveerd maar alleen voor 2018. Laten we proberen dit in 2017 al deels uit te voeren. Volgens mij is daar geen enkele fractie tegen.

Wel merkt de SGP-ChristenUnie op dat we kritisch zullen kijken waar de financiering van deze eventuele beheerstichting vandaan moet komen. Wat ons betreft bij voorkeur uit de huidige budgetten voor sportaangelegenheden. We geven al behoorlijk wat geld uit aan sport, en sport is veelal goed en nuttig, maar het mag niet zo zijn wat we ander even belangrijke of soms belangrijke gemeentelijke aangelegenheden daardoor minder of niet kunnen doen.

 

Motie Dorpslein Noorden aangenomen!

De SGP-ChristenUnie heeft tijdens de meningsvormende raad een onderwerp ingebracht over het Dorpsplein in Noorden. In de Voorjaarnota 2017 heeft het college hiervoor een dekking van maximaal € 35.000,- opgenomen. Helaas bleek op vragen van SBN dat dat het college voor het uitvoeren van dit onderzoek nog geen aanvangsperiode heeft bepaald

De dorpsraad heeft echter aangegeven graag zo snel mogelijk met het college om tafel wil om een aanvang te maken dit onderzoek.

Een tweede argument om niet te lang te wachten is dat dat bij de ontwikkeling van het dorpsplein in Noorden veel stakeholders (waaronder verschillende eigenaren van bij het plan betrokken locaties) zijn betrokken. Dit zal betekenen dat een breed gedragen en integraal plan de nodige tijd kost. Echter  heeft wethouder Elkhuizen aangegeven niet eerder te willen starten dan dat het Bestemmingsplan Driekoppenland onherroepelijk is verklaard.

Dat zou betekent dat het mogelijk nog een jaar kan duren voordat er met dit onderzoek kan worden gestart. Wat de SGP-ChristenUnie en andere fracties betreft hoeft het niet zo lang te wachten en daarom leek het ons goed om het college te verzoeken zo snel mogelijk een aanvang te maken met dit proces vanwege de verwachte doorlooptijd om tot een breed gedragen plan gekomen. Deze motie is unaniem aangenomen!

« Terug