Raadsvoorstel huisvesting Statushouders

Asielzoekermaandag 25 januari 2016 20:16

Inleiding: De vluchtelingenproblematiek blijft zowel internationaal als nationaal veel aandacht vragen. Ook de gemeente Nieuwkoop wordt gevraagd haar bijdrage te leveren in het kader van de nationale aanpak van de verhoogde asielinstroom. Het college stelt de raad voor de kaders vast te stellen voor de wijze waarop de gemeente Nieuwkoop haar bijdrage gaat invullen.

Voorgeschiedenis

Reeds vele jaren hebben alle gemeenten in Nederland de opgave statushouders te huisvesten. Per half jaar wordt het aantal vastgesteld aan de hand van het aantal te huisvesten statushouders afgezet tegen het aantal inwoners van de gemeente. Statushouders zijn urgent woningzoekenden en hebben (binnen de opgave) voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Tot 2015 waren de aantallen relatief beperkt en lukte het om in samenspraak met de drie corporaties binnen de gemeente de opgave te realiseren. In 2015 steeg het quotum tot 47 statushouders. De opgave voor het eerste halfjaar van 2016 is 32. De verwachting is dat de opgave voor heel 2016 tussen de 60 en de 90 zal bedragen. Gelet op de aanhoudende instroom en de doorlooptijd van de procedure bij de IND is de verwachting dat dit aantal in 2017 niet zal afnemen.

In het raadsvoorstel stelt de raad criteria vast voor het zoeken en uitwerken van de locaties van de bouw van extra wooneenheden voor statushouders.

Samenvatting bijdrage SGP-ChristenUnie

De SGP-ChristenUnie heeft een duidelijke basis waarop zij politiek wil bedrijven. Één van de grote geboden luidt: "U zult uw naaste liefhebben als uzelf". Dat is een mentaliteit van 'waar en hoe kan ik helpen' in plaats van 'als ik er maar geen last van heb'.

Tegelijkertijd moeten we de problemen met statushouders niet ontkennen. Er zijn regelmatig problemen, de integratie is vaak moeizaam, er is veel werkloosheid onder statushouders en er zijn veel zorgen bij inwoners.

De SGP-ChristenUnie zou ons beleid willen samenvatten als: "Humaan - Betrokken - Realistisch".

Niets doen is geen optie. We hebben een behoorlijke uitdaging als gemeente. We moeten verstandig handelen met oog voor vluchteling maar ook eigen inwoners. De inwoners hebben zich door in te spreken of op andere manieren hun mening laten horen. Het Koetshuis is vaak genoemd maar ook inwoners van andere kernen hebben zich gemeld. Hier dienen we zorgvuldig mee om te gaan. De brief van 14 januari van het college van B&W was een stap in de goede richting. Toch zijn er nog een behoorlijk aantal punten die de SGP-ChristenUnie wil inbrengen.

In totaal heeft de SGP-ChristenUnie 8 amendementen en moties ingediend. Verweg de meeste amendementen en moties zijn, een enkele keer tekstueel iets gewijzigd, aangenomen. In de bijlage treft de oorspronkelijke versies aan.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Amendementen en moties 21-01-2016665,8 kBapplication/pdfdownload

« Terug