Begroting 2018 - Algemene beschouwing -

bijbelmaandag 13 november 2017 10:12

Voorzitter, er zijn een aantal raadleden die zich af en toe profileren met een woordje Latijn. De meeste van ons begrijpen daar weinig van, en met de meerderheid van de raad ook de inwoners van Nieuwkoop. Maar ik geef toe, het staat best stoer maar kan ook het gevoel geven bij de gewone burger dat we hier met de tegenwoordig niet bij iedereen populaire ‘elite’ van doen hebben.

Met het gevaar dat u en de inwoners van Nieuwkoop mij nu als ‘stoer’ ziet of als de ‘elite’, ga ik toch een paar woordjes Latijn zeggen.

  1. Sola Scriptura

  2. Sola Gratia

  3. Sola Fide

  4. Solus Christus

  5. Soli Deo Gloria

Deze Latijnse woorden hebben alles te maken met het feit dat het dit jaar 500 jaar geleden was dat Maaren Luther de toenmalige Christelijke wereld opschudde met de 95 stellingen. De Reformatie was een feit.  Deze 5 Latijnse termen, geven de basis weer van het protestantse christendom.

Sola Scriptura – Alleen door de Schrift

Protestanten waren én zijn ervan overtuigd dat alleen de Bijbel het Woord van God is, wat toegankelijk moet zijn voor iedereen.

Sola Gratia – Alleen door genade

De 95 stellingen die Luther op de deur van de kerk in Wittenberg spijkerde, richtten zich voornamelijk tegen de aflatenpraktijk. Met het kopen van een aflaat konden gedane zonden worden vergeven.

Sola Fide – Alleen door geloof

Sola Fide is onlosmakelijk met het voorgaande verbonden. De genade in 'Sola Gratia' is beschikbaar voor diegenen die in Christus geloven.

Solus Christus – Alleen Christus

Deze 'solus' zou kunnen worden beschouwd als de kern van het Reformatie-gedachtegoed. Alleen door Christus (en zijn kruisdood) wordt je vergeven en kun je met God in contact staan, daarover waren de reformatoren het roerend eens.

Soli Deo Gloria – Alleen aan God de eer

Eer God, omdat Hij uiteindelijk de mens redt en verlost (Sola Gratia) door Jezus' sterven (Solus Christus) en het geloof (Sola Fide) aan mensen geeft.

Het is maar dat u het weet! 

We hebben veel reden om dankbaar te zijn, niet alleen wat ons betreft voor 500 reformatie maar ook dat de ChristenUnie in het nieuwe kabinet zit. Ook in Nieuwkoop gaat veel goed. Er worden weer volop woningen gebouwd, vrijwilligers zijn overal actief, er wordt geïnvesteerd in diverse woonkernen. Tegelijk zijn er zorgen. De individuele keuzevrijheid in de zorg is niet vanzelfsprekend, de leefbaarheid van diverse kernen gaat achteruit, de detailhandel maakt zich zorgen en de zondag wordt niet meer als rustdag voor gezin en familie gezien maar als een normale werk- en winkeldag.
De manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven, staat meer ter discussie dan ooit. De SGP-ChristenUnie onderkent dit en vindt dat het daarom meer dan ooit belangrijk is om te geloven in een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. In een politiek van draagkracht en draagvlak. In aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen we hierover steeds meer in debat gaan.

Ik wil bij een beperkt aantal punten stilstaan wat de begroting betreft:

Energietransitie en duurzaamheid

Het college stelt voor om de komende jaren behoorlijke bedragen te reserveren voor de opgave die om ons allemaal af komt. De SGP-ChristenUnie noemt dan altijd dat het goed voor deze aarde zorgen en de toekomst van komende generaties. Dus een goed rentemeester zijn.

Samen met Holland-Rijnland kan Nieuwkoop verantwoordelijkheid nemen voor een schonere omgeving. Samen met andere gemeenten sta je ook sterker. Goed en noodzakelijk. Blijft even afwachten hoe dat extra geld gaan besteden, de wethouder gaf aan dat dit geld in principe voor Nieuwkoopse investeringen bestemd is, maar ik ga er vanuit dat het college de raad daar nauw bij betrekt. Wellicht zijn kleine windmolens toestaan in het buitengebied een goed idee? Mocht het u overigens ontgaan zijn, de maand november is door het college uitgeroepen tot maand van de duurzaamheid.

In dit kader noem ik ook de uitbreiding van nieuwe natuurgebieden waar na Ruygeborg 2 wat ons betreft de komende jaren niet verder uitgebreid moet worden. Weilanden zijn immers ook een vorm van natuur en deze verdwijnen steeds meer. Gelukkig kon de vertegenwoordigers van de provincie ons daar in de meningsvormende raad enigszins in gerust stellen. De SGP-ChristenUnie voelt zich ook gesteund door de uitspraken van wethouder Elkhuizen die het maar een bende/rotzooi vond, Ruygeborg 2. We hopen dat het nog wat moois wordt en toegankelijk voor onze inwoners.

Ook zij wij blij met de oplossingen om Nieuwkoop minder groen te laten worden. Dan heb ik niet over de natuur maar over onkruid wat dit jaar ons boven het hoofd groeide.

Verkeersveiligheid Ter Aar

Het college heeft het voornemen om het zware landbouw- en vrachtverkeer zoveel mogelijk uit de kernen te weren maar de alternatieve routes zijn beperkt. De SGP-ChristenUnie heeft de Westkanaalweg regelmatig al een gevaarlijke weg voor fietsers en voetgangers genoemd. De college heeft een tijdje geleden al extra tijdelijke maatregelen genomen omdat ook hierover het vracht en landbouwwerk steeds meer gaat rijden vanwege het afsluiten van de Aardamsweg hiervoor.  Het college stelde destijds voor een onderzoek uit te voeren naar structurele maatregelen. Kan het college aangeven hoe het met dit onderzoek staat? En wellicht kunt u dan gelijk kijken of daarin het stuk Westkanaalweg tussen Ter Aar en Alphen meegenomen worden. Door de aanstaande nieuwbouw van het integraal kindcentrum en sporthal zijn hier grote zorgen over bij omwonenden.

Sociaal Domein

Goed dat de stelpost Sociaal domein verder verhoogt wordt van een half miljoen naar 6 ton vanwege alle onzekerheid. We hebben bij de bespreking van de uitgangspuntennotitie dit voorjaar gehoord dat de coalitie inclusief de VVD gelukkig wat minder strak zit in de boute afspraak dat de ontvangen rijksgelden voor de gemeentelijke zorgtaken leidend zijn. Ook de kosten voor jeugdzorg blijven stijgen maar onze jongeren zijn wat waard!

Nieuwkoop heeft verder nog genoeg andere uitdagingen de komende jaren, denk aan het verder verbeteren van de zorg en onze dienstverlening, het bouwen van woningen naar de behoefte van onze inwoners. Het behouden van onze kleinere detailhandel, etc. etc. We zijn er van overtuigd dat Nieuwkoop deze uitdagingen aankan. Zeker als wij ons hierbij afhankelijk weten van onze God en Zijn zegen!

Tot slot alle medewerkers dank voor het vele werk in de voorbereiding en tot stand brengen van deze begroting. We wensen het college, de raadsleden en ambtenaren van harte Gods zegen toe voor de toekomst.

Laat ik eindigen met de woorden ‘Soli Deo Gloria’!

Elias van Belzen

Fracievoorzitter SGP-ChristenUnie te Nieuwkoop

 

 

« Terug