Op donderdagavond 30 mei jl. is door de gemeenteraad het nieuwe WMO beleidsplan vastgesteld. Slogan

images10-06-2013 21:51 10-06-2013 21:51

Samen met de MPN en Progressie Nieuwkoop heeft de SGP/ChristenUnie een motie ingediend die unaniem door de gehele raad werd aangenomen!

 

Zorg houdt niet op als het geld op is. Een uitspraak die Arno van Bemmel in de meningsvormenden raad deed. Elias van Belzen herhaalde deze uitspraak in de besluitvormende raad. Onze zwakkere naaste mag niet in de knel komen als het rijk nog meer gaat bezuinigen. Deze motie met een verzoek om raadsbreed overleg werd daarom ingediend. Zowel bij extra bezuinigen van het rijk, maar ook bij forse overschrijdingen van de budgetten.

Tekst motie:


Motie Rijksbezuinigingen en budgetten Wmo-beleidsplan

 

De raad van de Gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 30 mei 2013 ter behandeling van raadsbesluit nummer 2013-055 inzake raadsvoorstel Wmo-beleidsplan 2013-2017

 

Constaterende:

 • dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
 • dat de komende jaren de gemeente er veel nieuwe taken bij krijgt op het sociale domein;
 • dat de uitwerking van de Rijksbezuinigingsmaatregelen nog grotendeels onbekend is
 • dat het college voorstelt om te streven naar uitvoering van taken binnen de budgetten die de gemeente van het Rijk krijgt;
 • de nieuwe taken op het gebied van Wmo en jeugdzorg naar gemeenten toe komen met een aanzienlijke efficiencykorting (zie ook hoofdstuk 7 van het Wmo-beleidsplan).

Overwegende:

 • dat het één op één doorvoeren van Rijks bezuinigingen kan leiden tot ernstige aantasting van de gewenste kwaliteit van dienstverlening;
 • dat nu en de komende jaren de gemeentebegroting weinig tot geen ruimte biedt om overschrijdingen en bezuinigingen eenvoudig op te vangen;
 • dat als de WMO-budgetten worden overschreden, de gemeenteraad een goede afweging wil maken tussen het WMO-beleid te versoberen, op andere gemeentelijke taken te bezuinigen of een combinatie hiervan;
 • dat op die manier weloverwogen keuzes gemaakt kunnen worden hoe om te gaan met het beleid en de uitvoering van taken op het gebied van de Wmo en de daarbij benodigde financiën;
 • dat de gemeenteraad een eigen verantwoordelijkheid heeft om weloverwogen inhoudelijke keuzes te maken, ook bij bezuinigingen vanuit het Rijk;

Verzoekt het college:

 • de gemeenteraad, als de WMO-budgetten dreigen te worden overschreden, in een vroeg stadium te betrekken om samen met het college en andere belanghebbenden een brede discussie over deze problematiek te voeren;
 • om bij structurele Rijksbezuinigingen op Wmo-budgetten met de raad een brede discussie te voeren waarbij budgetten van andere beleidsterreinen betrokken dienen te worden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Pien Schrama                                   Berry Dors                                                         Elias van Belzen

MPN                                                    Progressief Nieuwkoop                                               SGP-ChristenUnie                          

 

« Terug