Raadsvoorstel weigering droge opslag Blokland (ons amendement aangepast aangenomen!)

schaapwoensdag 23 december 2009 21:13

De raad wil wel toestaan dat veehandelaar Van Smoorenburg opslag krijgt in de door hem aangekochte schuur. Het college had echter 'nee' gezegd bij de aanvraag om de schuur te gaan verhuren en dus de bestemming te wijzigen.

Ons amendement tijdens de vorige vergadering was aangehouden, werd opnieuw ter tafel gebracht en na een schorsing, aangepast ingediend. In die schorsing hadden alle raadsfracties zich achter dit amendement geschaard en de strekking van dat amendement is dat men het college opdraagt te onderzoeken of er toch vrijstelling kan worden verleend na onderzoek naar toverformule of 1.500 meter-regel.

« Terug