Motie inzake Sportaccommodaties aangenomen!

sportdonderdag 19 juni 2008 20:30

Tijdens de Algemene Beschouwingen van afgelopen donderdag 19 juni heeft onze fractie een motie ingediend over sportaccommodaties..

SGP-CU is blij met het uitgangspunt van het college dat de omvang van het totale subsidiebeleid gelijk blijft. Mede gezien de hoge kosten en inmiddels flink opgelopen achterstallig onderhoud, zijn wij voorstander voor zo veel mogelijk gemeenschappelijk en ruimer gebruik van sportaccommodaties, nu en in toekomst. Mede omdat sportaccommodaties nog altijd in ruime mate door de ‘gemeenschap'(alle burgers) worden bekostigd(soms met verkapte subsidies). Wij zijn daarom van mening dat het college dit zo veel mogelijk moet stimuleren. Er moet dan vervolgens goed nagedacht worden waar groot onderhoud dan nog verstandig is, en wie dit moet(en) betalen.

Onderstand treft u deze motie die door zowel het college ondersteund en door de gehele raad aangenomen is.

Motie 

De Raad van de Gemeente Nieuwkoop, in vergadering bijeen op 19 juni 2008,
ter behandeling van het raadsbesluit over de Perspectiefnota 2009

Constaterende dat

Er per hoofd van de bevolking in de gemeente Nieuwkoop relatief veel (sport) accommodaties zijn.
Er momenteel sprake is van achterstallig groot onderhoud aan de (sport) accommodaties;
Het op peil houden van de huidige accommodaties gepaard gaat met de hoge kosten;
(Sport)accommodaties nog altijd in ruime mate door de ‘gemeenschap'(alle burgers) worden bekostigd.

Overwegende dat:

Dat er voldoende mogelijkheden zijn voor scholen, sportverenigingen en andere gebruikers om gezamenlijk gebruik te maken van de verschillende accommodaties.
Bij gezamenlijk gebruik minder (sport)accommodaties nodig zijn en dus ook minder kosten met zich meebrengt voor de gebruiker en de gemeente.

Verzoekt het College:

In het kader de nog op te stellen nota sportbeleid te onderzoeken waar gemeenschappelijk en ruimer gebruik van (sport)accommodaties gestimuleerd kan worden dan wel mogelijk is en in ditzelfde onderzoek aan te geven waar groot onderhoud dan nog verstandig is c.q. nodig is.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SGP-ChristenUnie.
C.J.P. van Belzen

« Terug