Verkeersveiligheidsplan Ter Aar Zuidwest

engels verkeersbordzaterdag 18 oktober 2014 15:07

In de besluitvormende raad van 16 oktober jl. werd het voorstel Verkeersveiligheidsplan Ter Aar Zuidwest behandeld. Een gevoelig dossier waar ons raadslid de onder andere de volgende woorden uitsprak.

Verkeersveiligheid is belangrijk. Dat vindt niet alleen de SGP-ChristenUnie maar dat vindt iedereen.

En dan gaat het niet alleen de objectieve maar ook de subjectieve verkeersveiligheid. Subjectieve verkeersonveiligheid kan er namelijk toe leiden dat weggebruikers hun eigen mobiliteit en sociale activiteiten inperken en verdient mede daarom onze aandacht. We willen allemaal dat iedereen volwaardig mee kan doen in ons samenleving.

Laat ik beginnen met de route naar het huidige voorliggend verkeersveiligheidsplan. De meningen zijn, voorzichtig gezegd, verdeeld dit een geslaagd traject genoemd mag worden. Het college vindt het een plan van de klankbordgroep en geeft dat ook overal aan. De klankbordgroep geeft aan dat zij slechts inbreng hebben het gehad. € 90.000,- weggegooid geld? Dat is naar onze mening niet helemaal het geval. Er staan maatregelen in die goed zijn voor de verkeersveiligheid. Anderzijds wordt de verkeersdruk op de Aardamseweg niet opgelost en dat met extra woningbouw in het vooruitzicht.

Zuidwestelijke ringweg

Een gewaagd en ambitieus aanbeveling van de klankbordgroep. Maar al snel werd er een streep door gehaald vanwege een aantal behoorlijke uitdagingen wil dit gerealiseerd worden. Het moest ook gezien worden als de oplossing voor de verkeersdruk op de Aardamseweg voor de middellange termijn. Terecht merkt de klankbordgroep op dat deze rondweg deel uit maakt van de structuurvisies en het besluit gericht moet zijn op actie om het overleg op te starten met partijen.Wat de SGP-ChristenUnie betreft is er te snel een streep doorgehaald.

Landbouwverkeer

Wat het weren van het landbouwverkeer op de Aardamsweg betreft zijn er in onze fracties voor- en tegenstanders. We zijn het er over eens dat landbouwverkeer zich moeilijk laat mengen met overig verkeer. De Westkanaalweg kent inderdaad minder conflictpunten in de zin van kruisend verkeer en in tegenstelling tot de Aardamseweg zijn er geen oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Dan zou je eenvoudig kunnen concluderen dat dit betekent dat er op de Westkanaalweg minder potentieel gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Daarentegen ligt de toegestane maximum snelheid hoger en is er geen apart voetgangerpad. Wat is de reactie van de wethouder op het punt dat één van de insprekers aangaf dat alle uitrit de verkeerde kant opstaan? 

Conclusie: landbouwverkeer weren van de Aardamsweg kan naar onze mening alleen als de knelpunten die nu ervaren worden op de omleidingroute via de Westkanaalweg aangepakt zijn.

Net als bijna alle fracties waren wij voor en tijdens de verkiezingen voorstander van een integrale aanpak van de verkeersproblematiek, rekeninghoudend met de komst van de Brede school en andere ontwikkelingen in de wijk.

We hadden gehoopt dat het college in een goede samenwerking met bewoners, vakambtenaren en specialisten de gedragen oplossingen zouden vinden. We weten immers dat het betrekken van en communiceren naar burgers ontzettend belangrijk voor het creëren van voldoende draagvlak.

Luisteren, inleven, kijken naar de oplossingen en bezwaren die de bewoners zelf aandragen zonder uit het oog te verliezen dat niet alle wensen mogelijk zijn.

Samenvattend: de schoonheidsprijs verdiend dit dossier niet, oplossingen voor de verkeersdruk op de Aardamseweg zijn maar ten dele opgenomen in dit voorstel. De ontsluiting van Ter Aar West blijft een zorgelijk terwijl dit het belangrijkste pijnpunt was

De punten die het college wel overneemt of aanpak zijn in onze ogen nog niet de volledige oplossing maar zijn ten minste een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Wellicht dat met de aangekondigde amendementen er het raadsvoorstel nog iets verbetert kan worden. Of dit voldoende is om vanavond ook het bestemmingsplan Ter Aar Zuidwest vast te stellen betwijfel ik.

Uiteindelijke is het raadsvoorstel aangenomen door alle fractie met uitzondering van de fractie van de MPNPN. Stemverklaring van de SGP-ChristenUnie was: Dit verkeersveiligheidsplan is in onze ogen nog niet de volledige oplossing maar is wel een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Daarom zullen wij instemmen met dit voorstel.

« Terug