Werken aan duurzame energie opwekking

RES.pngwoensdag 09 juni 2021 20:21

De raad heeft, op de VVD na, ingestemd met het Raadsvoorstel RES 1.0 Holland Rijnland (RES staat voor Regionale EnergieStrategie) (2021-053). Onze fractie stond onder andere bij de volgende punten stil.

Dat het college voorstel in de RES 1.0 alleen met zonne-energie te werken, kan vooralsnog op onze instemming rekenen. Het voorbehoud zit hem in de haalbaarheid van onze opgave met alleen zonne-energie. Denk aan het duidelijke advies va de netbeheerder Liander om de combinatie van wind en zon toe te passen omdat dit technisch veel beter is en de opgave haalbaardere maakt. Wat als er geen windmolens langst grote infrastructuren komen? Moeten we dan terug naar de tekentafel of terug naar onze inwoners met de boodschap ‘helaas we ontkomen niet aan grote windmolens?’

Overigens is onze fractie zeer sterk voorstander van de kleine windmolens zoals we samen met het CDA al enige tijd terug voor gepleit hebben,. We gaan er ook vanuit dat de peiling onder onze inwoners positief uitpak en eindelijk die al veel bij onze buur gemeente voorkomende kleine windmolens ook in Nieuwkoop mogelijk maakt.

 Participatie

Uitdagend in deze tijd van Corona en lockdowns. De gemeente heeft haar best gedaan daarvoor hebben wij begrip maar de afdronk is dat het niet geheel is geslaagd.

 Netcapaciteit

Er zijn zorgen over de netcapaciteit. Kan alle opgewekte stroom straks wel verwerkt worden. Daar hebben we een motie met Natuurlijk Nieuwkoop ingediend om garanties te eisen van Liander, de netbeheerder. Of garanties echt haalbaar zijn vroegen wij ons vooraf onszelf af maar het zou vooral een signaal richting college en Liander zijn. Doe er alles aan om zon op daken ten alle tijde mogelijk te maken door voldoende beschikbare netcapaciteit daarvoor te eisen. Er was onvoldoende steun vanuit college raad voor deze motie daar is de motie teruggetrokken.

Innovatie

We zijn blij met de toezegging van het college in de brief van 1 juni om rekening te houden met de steeds toenemende vermogenstoename van zonnepanelen, waardoor het noodzakelijke beslag op de ruimte kleiner kan worden. De wethouder kon op onze vraag nog niet goed uitleggen hoe dus moeten we goed blijven volgen.

Zon op grote daken

Is de SGP-ChristenUnie grote voorstander van! Dit is ook de achtergrond van de voorkeursvolgorde zon, oftewel de zonneladder, waarmee wordt aangegeven dat zon op dak, op onbenut terrein in de gebouwde omgeving en langs infrastructuur de voorkeur geniet boven zon op (al dan niet vruchtbare) landbouwgrond en in natuurgebieden. Dat geldt ook voor de inbreng van lokale kennis door het actief laten deelnemen van de sectortafels, , VON en diverse andere lokale stakeholders om zoveel mogelijk zon op grote daken te realiseren. We hebben daarom de motie van de VVD en CDA gesteund.

Afwegingskader

Het afwegingskader onder welke voorwaarden zonnevelden mogelijk worden, is ontzettend belangrijk. De wethouder heeft aangegeven dat de raad uiteindelijk daarover gaat en het dus in de raad zal komen voor dat dit definitief wordt uitgerold.

50% lokaal eigendom een must!

Voor de SGP-ChristenUnie betreft is dit ook iets waar het college bij het afwegingskader rekening mee dient te houden. Lokaal eigendom draagt bij aan een eerlijke verdeling van lusten en lasten en daardoor het maatschappelijke draagvlak voor hernieuwbare energie wordt

Vergroot. Om hiervoor te zorgen, kunnen gemeenten en provincies gedurende de beleidsfase van een project sterk inzetten op vormen van participatie. Een gemeente kan in beleid een inspanningsplicht voor een initiatiefnemer opnemen om omwonenden in het gebied te informeren en draagvlak te creëren of te vergroten. Draagvlak kan worden vergroot door omwonenden mee te laten praten en beslissen over zaken als financiële participatie – waar een streven naar lokaal eigendom een invulling van kan zijn – en een goede landschappelijke inpassing. Op deze manier kan 50% lokaal eigendom vorm krijgen. Goed voorbeeld is gemeente Westerwolde. Daarom heeft onze fractie een motie ingediend om 50% lokale eigendom als uitgangpunt te hanteren bij het afwegingskader. De motie is unaniem aangenomen (zie bijlage voor inhoud motie).

 

Zie ook vragen van de SGP in Tweede Kamer van de 33% grootste zonnevelden is 79% i in buitenlandse handen. https://www.omgevingsweb.nl/beleid/beantwoording-kamervragen-over-opkopen-zonneparken-door-buitenlandse-investeerders/

 Vruchtbare landbouwgronden

Aanleg van zonneparken op vruchtbare landbouwgronden is in principe een ongewenste ontwikkeling voor de SGP-CU. De volgende is wat ons betreft eerst zoveel mogelijk zon op dak, dan op onbenut terrein in de gebouwde omgeving en langs infrastructuur. Voordat  we (al dan niet vruchtbare) landbouwgrond en natuurgebieden opofferen.

Adviezen sectortafels

In de RES 2.0, die voor 1 juli 2023 opgeleverd moet worden en daarna moeten we meer doen met de adviezen van de sectortafels zoals:

  • Grootschalige opwek koppelen aan reductie van broeigas
  • Meer integreren duurzaam circulair grondstoffen en materialen gebruiken
  • Betrek meerdere energiebronnen naast elkaar (aqua, geo, WO, thermie, zon, wind)
  • Vergroot  energie efficiency d.m.v. efficiënte energie systemen.
Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie 50% lokaal eigendom zonnevelden.doc.pdf59,8 kBapplication/pdfdownload

« Terug