Tekst Algemene Beschouwingen 2020

unnamed.jpgwoensdag 18 november 2020 16:08

Voorzitter,

‘Toeval bestaat niet’

Ik kan me voorstellen dat de algemene beschouwingen bij meeste fracties met elkaar verbonden zijn door een gemeenschappelijk thema, corona. Er ligt immers een bijzondere tijd achter ons. En we leven nog steeds in een bijzondere tijd. Iemand zei met een knipoog: ‘we komen er asocialer uit’. We geven geen hand meer. We gaan nergens op visite. We houden geen deuren meer open. En gaan voor een ander geen drinken meer halen. Toch dat is niet het enige. We zien ook mooie voorbeelden van meeleven met elkaar. Gelukkig maar.

Er liggen ook kansen in deze tijd, massaal thuiswerken, innovaties. Maar menigeen heeft ervaren dat ook wonden zijn geslagen. Soms zijn de geslagen wonden groot. De eenzaamheid onder ouderen en instellingen voor bijvoorbeeld gehandicapten is schrijnend. Velen zijn geraakt in de portemonnee                                                                                                                                    en een aantal beroepsgroepen hebben met onvoorzienbare economische tegenslagen te maken. Denk aan de horeca. Maar het heeft ons wel stilgezet. Stof tot nadenken gegeven. Teruggeworpen op de meeste basale vorm van samenleven, alleen, met z’n  tweeën of in een gezin. Het heeft ons laten zien dat de samenleving niet maakbaar is. Het coronavirus is niet toevallig ontstaan. En heeft een doel. Misschien wel dat we ontdaan van alle zekerheden die we dachten dat het leven of deze samenleving gaf, ergens anders op gericht moeten worden. God dienen geeft echte zekerheid en echte rust, hoe het ook kan stormen om ons heen of in ons eigen leven. Ik wens dat al onze inwoners en ook aan u allen toe.

Voorzitter, overigens is naar de waarneming van de SGP-ChristenUnie de dienstverlening vanuit de gemeentelijke organisatie doorgegaan. Zelfs op het dieptepunt van de Corona crisis. Het is goed om dat te merken en ik wil de ambtelijke organisatie daarvoor bedanken. Overigens gaat diezelfde dank uit richting het college en gemeenteraad. We hebben ons er gelukkig niet toe laten verleiden om compleet bij de pakken neer te gaan zitten.

Financieel solide maar hoe lang nog?

Er is de afgelopen jaren in onze gemeente een solide financieel beleid gevoerd. Daardoor minder zorgen op grote financieel gebied dan mening ander gemeente maar ze zijn er wel. Denk aan de nieuwe verdelingssystematiek van het gemeentefonds. Jeugdzorg. En wat zal de impact van corona zijn op de gemeentelijk financiën? In de meningsvormende raad  vroeg ik of de begroting eigenlijk wel structureel sluitend is verwijzend naar alle onzekerheden op dit moment. Wat de SGP betreft geeft dat eens te meer het belang van financieel verantwoord beleid aan. Hand op knip als het gaat om allerlei uitgaven die niet noodzakelijk zijn maar wel geld blijven uitgeven aan economische impulsen. In Nieuwkoop op dit moment geen wethouders die tot hun lippen in het water staan. En laat dat binnen de mogelijkheden die er zijn ook zo blijven.

Voorzitter, als reactie op de voorliggende begroting in vier categorieën. Als eerste wat een duwtje nodig heeft. Dan de categorie ‘zo doorgaan’. Dan de zaken wat we anders moeten doen. Als laatste  ‘de aandachtstrekkers’. De dingen die op vallen.

Duwtje nodig

Woningbouw. We hebben een flinke ambitie neergezet in het integraal woningbouw-programma van juli 2020. En nog een hoop woningen te realiseren. In de praktijk leidt dit leidt dat met name jongeren/starters en senioren uit onze dertien keren moeilijk betaalbare huisvesting kunnen vinden in de gemeente, en zich noodgedwongen zien om te vertrekken, bijvoorbeeld naar Alphen aan den Rijn. En als daar eenmaal een andere vrienden zijn gaan wonen dat heeft dat ook nog eens een extra aantrekkingskracht…

Het wegtrekken van jongeren is een gevaar voor de vitaliteit van onze dorpskernen. De vergrijzing gaat dan in een versnelling en voorzieningen komen nog meer onder druk te staan. En dat is alleen maar te keren door betaalbare woningen te bouwen.

Daarbij zijn de uitdagingen groot, denk aan het huidige beleid van de provincie Zuid-Holland, geluidcontouren Schiphol, PAS/stikstof, etc. Blij zijn we met de ontwikkelingen in Ter Aar Noord-Oost en de beweging van de provincie daarin. We moeten door pakken op bestaande plannen, binnenstedelijke mogelijkheden versnellen maar ook met de provincie in gesprek blijven voor ruimte aan de dorpen in plaats alleen maar in de dorpen. Daarom onze steun aan de motie “Aanvalsplan versnellen binnenstedelijke woningbouw” en de motie ‘Woningbehoefteraming als uitgangspunt voor strategische samenwerking’.

Zo doorgaan

Zoals gezegd wat meer onderwerpen in de categorie ‘zo doorgaan’. 

Op dit moment en de komende jaren wordt er fors geïnvesteerd in schoolgebouwen. De nieuwbouw van het Asram college, het IKC in Ter Aar, Zevenhoven, Woerdense Verlaat.  Goed voor onze inwoners en goed voor de werkgelegenheid.

Het binnenkort in de raad te behandelen gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) is belangrijk. Dit geeft structuur aan wat er in onze gemeente nog moet gebeuren als het gaat om de infrastructuur en daarmee het woonklimaat in onze dorpen op peil te houden, te drukke wegen en andere knelpunten aan te pakken.

Regionale Energie Strategie staat de komende tijd nog een paar keer op de agenda. Er is geen ontkomen aan, we moeten als gemeente wat. En dat betekent ook niet sprookjes verkopen dat het allemaal wel een onsje minder kan of dat we windmolens bij de eerste fasen van de transitie niet nodig hebben. Wat de SGP-ChristenUnie betreft een uitdagende test om als lokale politiek, lokale inwoners en de regio tot een realistisch plan te komen. Duurzaamheid is een belangrijk gegeven. Maar haalbaarheid en draagvlak staan voorop als het gaat om nieuwe vormen van energie opwekking in onze gemeente. Goed dat we als Nieuwkoops stevig onze eigen koers varen en ons niet zonder slag of stoot alle vast goed bedoelde plannen van andere accepteren.

Moet anders

Participatie is goed, is vaak noodzakelijk, kan kosten besparen van allerlei juridische procedures na de besluitvorming maar kost ook een hele boel. En we zien dat er toch daarna nog veel procedures volgen. Het kan m.i. voor minder geld maar toch nog steeds in voldoende mate inwoners betrekken. Corona zorgt ook voor een versnelling van de digitale mogelijkheden op het gebied van participatie. Denk aan Nieuwkoop Denkt Mee. Zolang we de digibeten maar niet vergeten…

Vraag aan wethouder: bent u het met ons eens dat we participatie niet moeten laten maar wel meer moeten stilstaan bij kosten van participatie, daar wellicht ook keuzes in meegeven aan de raad bij raadvoorstellen zoals startnotities?

 

 

Aandachtstrekkers

Nog een paar opvallende zaken in de begroting voorzitter. Oftewel de ‘aandachtstrekkers’.

Vuurwerk, het lijkt er toch echt op dat het er nu van gaat komen dat we  vuurwerkvrije zones gaan krijgen in Nieuwkoop, een hele grote zone zelf. Gewoon de hele gemeente. Wie had dat een jaar gelden gedacht. Vuurwerk, zeker siervuurwerk is prachtig om te zien maar het weegt niet op tegen de nadelen van letselschade, vernielingen, schade aan dier en natuur. Hopelijk kan vuurwerk zoals we dat kenden, en zeker knalvuurwerk nu echt naar de geschiedenisboeken.

Vraag aan de burgemeester: gaat het handhaven van het vuurwerkverbod lukken als het er echt van gaat komen? En hoe denk u dat te gaan doen?

Woonlasten. Met de SGP-ChristenUnie als initiatiefnemer en unaniem aangenomen motie  ‘Grip op Woonlasten’ zijn we aan de slag gegaan. Het is zelf een takendiscussie geworden. En de woonlasten minder hard laten stijgen of zelf laten dalen, vergt politiek daadkracht om keuzes te maken. We hebben een begin gemaakt met die uitdaging. Omdat die zoektocht het minste is wat we richting onze inwoners kunnen doen.

Corona zorgt echter voor vertraging maar hopelijk niet voor afstel. Dat zijn we als raad aan onze inwoners verplicht. Dus vanuit de SGP-ChristenUnie de toezegging dat we hier bij u op terugkomen, inwoners van Nieuwkoop.

Afsluiting

Ik ben er heilig van overtuigd dat toeval niet bestaat. God realiseert Zijn plan, dwars door alle gebrokenheid en ellende heen. Bij de uitvoering van Zijn plan gebruikt Hij mensen met een verantwoordelijkheid voor wat zij doen en laten. En die verantwoordelijkheid moeten we serieus nemen, ook in onze taak als raadslid, burgemeester, wethouder en ambtenaar.

Voorzitter, ik wil het ons als raad, het college en de ambtelijke organisatie alle wijsheid en Gods zegen toewensen bij hun werk in het belang van onze inwoners.

 

Elias van Belzen

 

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Concept motie SBN CDA VVD NN SGP-CU Woningbehoefteraming als uitgangspunt.pdf106,9 kBapplication/pdfdownload
Concept motie SBN VVD NN SGP-CU Aanvalsplan versnellen binnenstedelijke woningbouw.pdf129,0 kBapplication/pdfdownload

« Terug