Algemene beschouwingen 2019

trots op de boeren.jpgdonderdag 07 november 2019 22:00

Geef dan Uw knecht een verstandig hart, om Uw volk te richten (1 Koningen 3:9b)

Deze Bijbeltekst gaat over het verzoek van koning Salomo op de vraag van God wat hij wenst. En in tegenstelling tot veel mensen wenst koning Salomo geen rijkdom of een lang gezond leven maar wijsheid.
Vandaag besluiten we over de begroting voor 2020. Een verantwoordelijke bezigheid. Wat wij hier besluiten – hopelijk met de beste intenties, maar vanuit verschillende politieke idealen – heeft effect op de levens van onze inwoners. Op de één meer, op de ander minder. Maar toch…

We kunnen onze inwoners niet altijd geven wat ze willen. We moeten keuzes maken, nee durven zeggen én uitleggen waarom. Dat zorgt voor verlegenheid. En roept ook om wijsheid. Wijsheid om de juiste besluiten te nemen. In een complex maatschappelijk speelveld, met vaak tegengestelde belangen. En ik spreek nogmaals mijn waardering uit dat we in Nieuwkoop momenteel een verfrissende werkwijze hebben waarbij er geen sprake is van harde grens tussen coalitie en oppositie maar eerder van onderlinge samenwerking en gelegenheidscoalities bij verschillende onderwerpen. Zo kan het dus ook. En ik voorspel dat dit ook vanavond zichtbaar zal zijn.

Ik wil de volgende punten in mijn bijdrage noemen
• Lokale woonlasten
• Leges begraven
• Vuurwerk
• Zorg voor onze naaste
• Regenboogvlag
• Onze boeren

Lokale woonlasten
In de meningsvormende raad heeft de SGP-ChristenUnie als discussiepunt de fors stijgende woonlasten ingediend. Ik heb daar zorgen over en verwijs ook naar brieven van inwoners.
De feiten:
• De woonlasten zijn in de gemeente Nieuwkoop in 2019 met 5,09% (bron: begroting 2019-2022) gestegen;
• Voor 2019 CPB de koopkracht heeft vastgesteld van gemiddeld 1,2%.
• Een stijging van de woonlasten in 2020 wordt voor gesteld van 3,97%.
De jaren daarna die verder stijgt naar:
o In 2021 met 4,26%
o In 2022 met 4,56%
o In 2023 met 4,86%
• De gemiddelde inkomensstijging van onze inwoners de afgelopen jaren beduidend lager lag. Ik verwijs gemakshalve naar het Centraal Plan Bureau dat voor 2020 een koopkrachtstijging heeft afgegeven van gemiddeld 2,1%.
Neem daarbij de onzekerheid bij veel gepensioneerden die dreigen gekort te worden op hun pensioenuitkering én die de laatste jaren al vaak geen of nauwelijks hun uitkering geïndexeerd zagen worden.
De SGP-ChristenUnie vind dat de gemeenteraad samen met het college van B&W de verantwoordelijkheid heeft om de woonlasten in de hand te houden. En ja, er liggen grote uitdagingen op ons bord en die gaan meestal gepaard met veel geld. En toch, de gemeente Nieuwkoop ligt boven het gemiddelde ligt van de omliggende gemeenten Alphen aan de Rijn, Kaag en Braassem en Bodegraven-Reeuwijk.
En de woonlasten minder hard laten stijgen of zelf laten dalen, vergt politiek daadkracht om keuzes te maken. Maar laten we die uitdaging aangaan. Omdat die zoektocht het minste is wat we richting onze inwoners kunnen doen.
Daarom de motie Grip op lokale woonlasten, mede ingediend door VVD en Natuurlijk Nieuwkoop. Hierin vragen wij het college samen met de raad te kijken hoe we grip de lokale lasten kunnen houden.

Leges Begraven
De verhoging van de begraafplaatsrechten met niet alleen inflatie van 1,5% maar nog een extra 5% jaar in jaar uit, is nog steeds in de ogen van de SGP-ChristenUnie, niet wenselijk. Als er 1 gemeentelijke taak is waar iedere burger, vroeg of laat, helaas gebruik van zal moeten maken dan is dat wel een uitvaart. Waarom moet dit perse kostendekkend? We geven tonnen uit aan zaken waar maar een deel van de inwoners van profiteert maar de begrafenisrechten moet 100% kostendekkend zijn…ik hou me maar vast aan de toezegging van de portefeuillehouder dat het College laat uitzoeken of we nu een soort grens hebben bereikt, ook in vergelijking met omliggende gemeenten. Het laatste wat je als gemeente wilt is toch dat inwoners om de kosten niet in hun dierbare dorp maar elders begraven willen worden. Portefeuillehouder, staat de terugkoppeling nog steeds voor het eerste kwartaal van 2020 gepland?

Vuurwerk
De SGP-ChristenUnie vindt het niet meer van deze tijd dat we massaal vuurwerk afsteken. Denk aan de oproep van de politie en hulpverleners om een algemeen vuurwerkverbod waar de landelijke politiek nog niet aan durft. De milieuschade, de letselschades, de vernielingen. In een tijd die bol staat van verduurzamen, veiligheid, denk aan verkeersveiligheid, hoog op de agenda. En dat op een dag dat we vooral feestelijk een nieuw jaar willen vieren. Wordt het niet eens tijd dat, in navolging van andere gemeenten zoals Apeldoorn, alleen nog maar op bepaalde locaties vuurwerk toestaan en wellicht ook nog zelf alleen door professionals? Zijn de andere fracties het met mij eens dat we het initiatief van bijvoorbeeld de gemeente Apeldoorn nauwlettend in de gaten moeten houden om dat ook te overwegen in Nieuwkoop in te voeren?

Zorg
De SGP-ChristenUnie gelooft in een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde. Eén van de kenmerken van de samenleving van nu is dat bijna iedereen deel uit maakt van een of meerdere netwerken van mensen, zoals gezinnen, vriendengroepen, online netwerken en sociale media. Tegelijk is er sprake van individualisme en van eenzaamheid en zijn er mensen die niet mee kunnen komen. De SGP-ChristenUnie vindt het belangrijk dat mensen elkaar als het kan helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor passende ondersteuning en hulp aan mensen, die het niet op eigen kracht redden, mét ruime keuzevrijheid binnen het zorgaanbod. Daarom blijven we nauwlettend de ontwikkelingen binnen de Jeugdzorg maar ook binnen de WMO volgen.
Regenboogvlag Voor de SGP-ChristenUnie staat het als een paal boven water dat elk mens waardevol is en dat ieder mens als naaste moet worden gezien, ongeacht zijn of haar geaardheid en hoe hij of zij daar mee omgaat.
Maar hoe gaan we die weg? Met een vlag? Wat communiceert die vlag? Vanuit de Bijbel kennen we de regenboog als teken van Gods trouw. De regenboogvlag staat voor, zo heb ik gelezen, trots en diversiteit van de homoseksuele levenswijze. Als we dan denken aan de mensen die hebben ontdekt dat ze homoseksueel geaard zijn, maar die vanuit het geloof op het standpunt staan dat God niet bedoeld heeft dat ze hier naar handelen dan kan het toch niet zo zijn dat we als overheid naar die mensen communiceren: Je gelooft het verkeerde.
Daar dienen we die mensen niet mee en en passant gaat dat ook in tegen de scheiding van kerk en staat.
Ook vraag ik me af of de vlag het beste middel is om inwoners te helpen om open te zijn over hun geaardheid. Als er al een vlag gehezen moet worden dan is dat de Nederlandse driekleur. Die staat daadwerkelijk voor alle Nederlanders.
Laat ik helder zijn, zoals ik ook in de meningsvormende raad heb gezegd, schelden en geweld tegen LHBTI-ers, moeten we voorkomen en personen op aanspreken net als bij alle andere bevolkingsgroepen.
Maar de SGP-ChristenUnie stelt zich op het standpunt dat de regenboogvlag geen exclusieve status kan hebben. We begrijpen dat er in onze samenleving verschillende groepen mensen zijn voor wie speciale aandacht zou moeten zijn. Dat geldt zeker voor LHBTI’ers. De samenleving zou hen moeten accepteren en niet discrimineren. Het geldt echter ook voor veel andere groepen mensen die achtergesteld, gepest of gediscrimineerd worden. Ik heb in de meningsvormende raad het voorbeeld gegeven over het toenemende antisemitisme richting Joodse Nederlanders maar dat geldt ook voor discriminatie van andere groepen in ons land. Daar hijsen we ook geen vlag voor. En waar leg je de grens? De SGP-ChristenUnie staat voor handhaving van Artikel 1 van de grondwet maar wil geen specifieke uitzonderingen maken. Of we hijsen alle vlaggen, of we laten alleen onze Nederlandse driekleur voor ons gemeentehuis wapperen als absoluut teken van inclusiviteit. Daar kunnen geen discussies over bestaan en daarmee geven we duidelijk aan dat we staan voor de rechten van al onze inwoners van ons land en van ons Nieuwkoop, ongeacht, geloof, kleur, ras of geaardheid. Om dit kracht bij te zetten het voorstel van SGP-ChristenUnie om artikel 1 van de Grondwet in het gemeentehuis, bijvoorbeeld bij de ingang aan te brengen. En daar een unaniem signaal mee af te geven.

Onze boeren
Boeren hebben het niet makkelijk in deze tijd en ze laten zich horen. Ze worden gezien als de hoofschuldige als het gaat om het stikstofprobleem. Terwijl meer sectoren en in feite wij allen daar medeschuldig aan staan. Wie eet de producten van de boeren? Dat zijn wij. En ja boeren moeten ook een transitie door. Maar wel op een menselijk wijze. Daarom de motie Trots op onze boeren. Hierin spreken we onze waardering uit voor onze boeren en roepen we het college op na te gaan waar we de boeren mee kunnen helpen naar stikstofproof produceren goed door te komen. Ten slotte, de SGP-ChristenUnie gelooft dat ‘De ware Wijsheid’ van Gods komt en dat we van Hem een wijs hart kunnen krijgen. Net als Salomo. Die wijsheid wens ik ons allen ook de komende periode toe. Ik denk dan in het bijzonder aan het college van Burgemeester & Wethouders, de ambtelijke organisatie en ons als gemeenteraad.

Ik dank u.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie CDA SGP-CU - Trots op onze boeren (Aangenomen 7-11-2019).pdf2,1 MBapplication/pdfdownload
Motie SBN CDA VVD NN SGP-CU - Grondwet artikel 1 (Aangenomen 7-11-2019).pdf2,1 MBapplication/pdfdownload
Motie SBN VVD SGP-CU - Minder (meer) betalen voor afvalscheiding (Aangenomen 7-11-2019).pdf2,4 MBapplication/pdfdownload
Motie SGP-CU - Raad motie Grip op lokale zorg (Verworpen 12-12-2019).pdf1,5 MBapplication/pdfdownload

« Terug