Niet nog meer geld naar sport en bewegen

sport en bewegen.pngzaterdag 27 november 2021 14:35

De raad besprak afgelopen donderdag het voorstel om onder andere € 90.000 structureel extra te geven aan de hockey- en tennisverenigingen en de huidige subsidie aan de voetbalclubs te verlengen.

De SGP-ChristenUnie snapt de roep om meer geld van de andere sportverenigingen, met name Tennis en Hockey. Het geld wordt nu niet naar verhouding eerlijk verdeeld. We zouden als we in hun schoenen zou staan precies hetzelfde doen. In de 14 jaar dat ik nu raadslid mag zijn zelden meegemaakt dat andere fracties dan de SGP-ChristenUnie tegen meer geld naar sport heeft gestemd. Onze gemeenteraad vindt verdelen van de bestaande gelden erg lastig vindt en maakt daarom de taart steeds groter.

Ik dacht begrepen te hebben dat D66 in de Mr zei: Per lid tennis is de subsidie 30 euro, voor hockey 110 euro en voor voetbal 150 euro. Er is een te grote kloof tussen sport en activiteiten. 36 muzieklessen kosten 700 euro per kind en er komt geen subsidie! Verschillen zijn te groot.

In ons verkiezingsprogramma staat:

In het accommodatiebeleid van de gemeente wordt getracht alle verenigingen op een passende en eerlijke maar ook financieel gedegen wijze te bedienen. Dat betekent dat niet enkel vormen van sport forse subsidie bedragen krijgen maar dat er een eerlijker systeem komt waarbij rekening wordt gehouden met onder andere financiële draagkracht, inzet van vrijwilligers en de hoogte van de contributies.

Gebouwen worden zo veel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het gebruik te optimaliseren, anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, sportverenigingen, kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheken, muziekscholen, zorginstellingen, etc. te benutten en samenwerking te versterken.

 

De SGP-CU ziet dat dit terugkomt in het raadsvoorstel en ziet ook de positieve kanten van de lokale sport maar is wel terughoudend om daar steeds meer geld naar toe te schuiven. Wij staan voor meer gelijkheid tussen (breedte)sporten (gelijke monniken, gelijk kappen). Maar nog meer geld naar sport in een tijd dat de lokale losten omhoog moeten om het wegvallen van de precariolasten op te vangen, er grote financiële onzekerheden zijn en we nog niet geslaagd zijn de motie ‘meer grip op lokale lasten’ te realiseren.

We willen niet meer geld naar sport maar een eerlijker verdeling en hebben dus tegen dit voorstel gestemd. De nuchtere constatering is dat de meeste andere partijen de moed niet hebben om, onder de druk van de sportverenigingen en de verwevenheid daarmee, een grens te stellen aan de financiële middelen die we daar aan willen besteden. Daarom willen wij een spreekbuis zijn voor de inwoners die dit een halt willen toeroepen.

Labels

« Terug