Algemene beschouwingen 2021

zaterdag 13 november 2021 14:44

“Soli deo gloria” (Alleen aan God de eer)

Dit waren de afscheidswoorden van de afgelopen zondag overleden oud voorman van de SGP, Bas van der Vlies,. Wat opvalt dat hij blijkbaar breed gewaardeerd werd, ook al schreef men er vaak bij dat men het niet altijd eens was met zijn standpunten. Niemand zal ontkennen dat hij een integere en bescheiden politicus was. Ik geloof dat hij in de huidige landelijk politiek zich niet meer thuis zou voelen. Wat is de maatschappelijk en politieke toestand zorgelijk. Niet in de laatste plaats door corona of COVID19, zo u wilt. Ik maak mij oprecht zorgen waar dit toe gaat leiden.

Laten we ons als lokale politiek de over het algemeen goede onderlinge verhoudingen koesteren. Zeker, op het scherpst van de snede mag er worden gedebatteerd maar laten we elkaars mening en elkaar respecteren. We zijn geen eenheidsworst en dat moeten we ook niet willen.

Laten we een beetje Bas van der Vlies zijn, wellicht niet direct een herkenning qua zijn standpunten maar wel als betrouwbaar, bescheiden, constructief en met een luisteren oor voor elkaar.

Corona
Waar we bij de uitgangspuntennotitie weer sinds lange tijd fysiek bij elkaar waren in deze raadzaal en we hoopvol naar de toekomst keken omdat het leek dat we langzaam uit de greep van corona kwamen. Helaas we zitten er weer middenin en waar houdt het op? Wie het weet mag het zeggen.

Gemeente financiën en motie grip lokale lasten
De demissionaire minister van Financiën gaf aan het begin van coronacrisis aan dat we diepe zakken hebben. Ja, en ook onze gemeente heeft diepe zaken in vergelijking tot veel andere gemeenten. Maar ze raken een keer leeg. En er doemen donkere wolken aan de horizon op. Denk aan de herverdeling van het gemeentefonds en de als maar stijgende uitgaven zorg. Er gloort wat hoop nu de rijksoverheid middels een arbitrage-uitspraak mogelijk alsnog veel geld aan de gemeenten moet gaan bijdragen voor de jeugdzorg.

Ook onze inwoners zadelen we op met stijgende lokale lasten. De SGP-ChristenUnie ingediende en breed gesteunde motie ‘Grip op lokale lasten’ heeft nog niet het beoogde doel bereikt. We zijn ermee gestart maar hebben het door corona niet afgemaakt. Laten we met elkaar afspreken deze handschoen weer op te pakken en alsnog uitvoering te geven aan deze motie. Hoe denkt de portefeuillehouder Financiën dit traject mede weer nieuw leven in de blazen?

(red.: Wethouder Ingwersen sprak haar steun uit aan het opnieuw oppakken van dit traject en denkt ook aan rol auditcommissie)

We waren met de VVD in voorbereiding om een amendement in te dienen om de doorbelasting van het gemis aan precariobelasting deels door te belasten aan de inwoners. Helaas hebben we nog geen structurele dekking kunnen vinden. Daarom steunen we het voorstel om hier in de lijn met de Motie Grip op lokale lasten op korte termijn werk van te maken. De nieuw leven ingeblazen auditcommissie zou hier een rol kunnen spelen.

Wonen voor inwoners
De woningmarkt ligt in het slop, gebouwd wordt er te weinig. De oorzaken zijn u bekend. En bouwen is mijn inziens de enige oplossing. Meer woonruimte creëren waardoor starters weer een kans krijgen, jongeren in onze gemeente kunnen blijven wonen. Huurders kunnen doorstromen naar beter passende levensloop bestendige huurwoningen. Maar ook creatieve woonvormen zoals Tiny Houses en tijdelijke woonvormen voor statushouders kunnen ook voor een deel van de oplossing zorgen. Een zelfbewoningplicht voor nieuwe is in de maak maar moet dat ook niet voor bestaande woningen. Zeker nu steden zoals Amsterdam en Den Haag dit binnenkort gaan invoeren. Hoe gaan we onze woningvoorraad beschermen tegen beleggers? Moeten we ook opkoopbescherming invoeren ook voor bestaande woningen met een WOZ-waarde tot 512.000 euro in navolging van Amsterdam? Wethouder, is dat laatste mogelijk in onze gemeente en zo ja, wil het college de toezegging doen hier met spoed aan te gaan werken als dit breed gedragen wordt door de andere fracties?

(red.: wethouder Elkhuizen gaf aan dat 23 november a.s. de zelfbewoningsplicht voor nieuwe én bestaande woning onderdeel wordt van instrumenten die zij wil voorstellen aan de raad)

Nog even terugkomend op de reeds ingediende motie vergemakkelijken overstap naar kleinere levensloopbestendige woning. De SGP-ChristenUnie ziet dit knelpunt en krijgt deze signalen ook.  Vaak oudere inwoners willen best naar een kleinere woning op maat. Maar een hogere huur werkt belemmerend en stopt de broodnodige doorstroming. Vandaar dat wij deze motie mede-indienen.

Voor de zomer is het raadsvoorstel ‘Nieuwkoop bouwt’ aangenomen. Door structurele uitbreiding van het aantal handjes wil het college de woningbouw versnellen. Dat brengt langjarig kosten en risico’s met zich mee maar is vooralsnog de belangrijkste manier waarop de gemeenteraad de woonnood in Nieuwkoop te lijf wil gaan. Kan de wethouder aangeven hoe het gaat met de werving van de benodigde vakspecialisten? Ligt dat op schema in deze uitdagende arbeidsmarkt?

(red.: de burgemeester gaf aan dat slecht 3 vacatures nog niet vervuld zijn maar hierover al gesprekken zijn met kandidaten)

Trots op onze boeren, loze woorden of…
Boeren hebben het niet makkelijk in deze tijd en ze laten zich de afgelopen jaren van zich horen. Ze worden gezien als de hoofdschuldige als het gaat om het stikstofprobleem. Terwijl meer sectoren en in feite wij allen daar medeschuldig aan staan. Wie eet de producten van de boeren? Dat zijn wij. En ja boeren moeten ook een transitie door. Maar wel op een menselijk en realistische wijze. Daarom  hebben we in 2019 de motie Trots op onze boeren ingediend die unaniem gesteund is. Hierin spreken we onze waardering uit voor onze boeren en roepen we het college op na te gaan waar we de boeren mee kunnen helpen naar stikstofproof produceren goed door te komen.

Volgende week willen we samen met initiatiefnemer CDA hier een vervolg aan geven voor onze boeren in de Meije Graslanden. We laten u nog even in spanning hoe deze eruit komt te zien.

(red.: de verantwoordelijk wethouder Elkhuizen sprak ook zijn steun uit aan onze boeren en wil samen met hen optrekken)

Het klimaat en energietransitie
De afgelopen dagen zijn de wereldleiders en nog veel personen druk met elkaar in de weer op de VN-klimaatconferentie. Niet onbelangrijk zo top maar blijven het loze woorden of is men te gevoelig voor het imago.

Als rentmeester vindt de SGP-ChristenUnie dat we zorgvuldig moeten om gaan met grondstoffenvoorraden, energiebronnen en met de natuur. De CO2-uitstoot door autoritten, gasketels en fabrieken heeft invloed op het klimaat. Over de mate waarin en de gevolgen op de lange(re) termijn valt te discussiëren. Daar vindt naast corona tegenwoordig ook iedereen wat van. Maar alleen al uit voorzorg is het wijs om de mogelijke consequenties serieus te nemen.

En wat de energietransitie betreft, energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Energiebesparing tikt daarom aan: minder fossiele brandstoffen met alle problemen van dien en minder gas uit Groningen. Energiebesparing heeft daarom prioriteit.

En weet u wat ook zeker wat helpt tegen klimaatverandering in het stoppen of in ieder geval te minderen met vuurwerk.

Door het landelijk verbod vorig jaar hebben voor het eerste vorig jaar de eerste vuurwerkvrije zones in Nieuwkoop gehad, een hele grote zone zelf. Gewoon de hele gemeente. Wie had dat gedacht.

Vuurwerk, zeker siervuurwerk is prachtig om te zien maar het weegt niet op tegen de nadelen van letselschade, vernielingen, schade aan dier en natuur. Hopelijk kan vuurwerk voor iedereen zoals we dat kenden, en zeker knalvuurwerk, nu echt naar de geschiedenisboeken. En als de landelijk overheid niet meer een verbod komt, laten we het dan in ieder geval een tandje minder doen dit jaar. Hoe kijk de burgemeester hiertegen aan. Zou een oproep aan onze inwoners van uw kant kunnen helpen?

(red.: de burgemeester sprak uit dat hij via diverse kanalen aandacht zal geven aan zoveel mogelijk vermijden van knalvuurwerk)

En u kon er op wachten, ook dit jaar is de SGP-ChristenUnie tegen de wederom onnodige extra verhoging van de tarieven van begraven. We wachten met spanning het beheerplan begraafplaatsen af om hier hopelijk een einde aan te maken. Wethouder, gaat december nog steeds lukken?

(red.: wethouder Ingwersen gaf aan dat het voorstel inmiddels naar de griffie gezonden is en dus in december besproken wordt. Daarbij kan ik alvast verklappen dat de 100% kostendekkendheid wordt losgelaten wat het college betreft)

Tenslotte
Ik begon met Bas van der Vlies en wil daar nog een kort vervolg aan geven.

Een veel gedeelde voorbeeld van hoe hij was, is de volgende gebeurtenis. Een verslaggever van de NOS hield hem in de Tweede Kamer eens met draaiende camera staande. De SGP-voorman keerde terug van een vertrouwelijk beraad achter gesloten deuren met enkele leden van het kabinet. Of hij kon vertellen wat er was besproken, wilde de verslaggever weten. Van der Vlies boog zich naar hem toe en vroeg op samenzweerderige toon: „Kunt u een geheim bewaren?” „Ja”, antwoordde de verslaggever gretig. „Ik ook”, zei Bas van der Vlies en beende weg.

Echter, Van der Vlies zou niet willen dat ik zou eindigen met zijn naam want ‘Soli deo gloria’ was zijn credo. Ik zou willen eindigen met een hieraan verbonden stelling “Solus Christo”/Alleen door Christus. Want alleen door Christus is ook Van der Vlies nu Thuis met een hoofdletter. Dat is mijn vaste overtuiging. En dat geeft troost en hoop.

Tenslotte wens ik, zoals gebruikelijk, het college, de ambtelijke organisatie en onszelf Gods zegen toe bij het werk dat het komend jaar op ons wacht.

De volgende moties van ons zijn aangenomen

  • Motie voorrang eigen inwoners goedkope koop- en middeldure koop- en huurwoningen

  • Motie vergemakkelijken overstap naar kleinere levensloopbestendige woning

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie SBN VVD NN SGP-CU vergemakkelijken overstap naar kleinere levensloopbesteindige woning.pdf101,9 kBapplication/pdfdownload
Motie voorrangsbeleid goedkope en middeldure koopwoningen (002).pdf107,5 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug