Raadsvoorstel Huisvesting en integratie statushouders

immigrant_1zaterdag 23 april 2016 20:09

De vluchtelingenproblematiek blijft zowel internationaal als nationaal veel aandacht vragen. Ook de gemeente Nieuwkoop wordt gevraagd haar bijdrage te leveren in het kader van de nationale aanpak van de verhoogde asielinstroom.

De SGP-ChristenUnie heeft een duidelijke basis waarop zij politiek wil bedrijven. Één van de grote geboden luidt: "U zult uw naaste liefhebben als uzelf". Dat is een mentaliteit van 'waar en hoe kan ik helpen' in plaats van 'als ik er maar geen last van heb'.

Tegelijkertijd moeten we de problemen met statushouders niet ontkennen. Er zijn regelmatig problemen, de integratie is vaak moeizaam, er is veel werkloosheid onder statushouders en er zijn veel zorgen bij inwoners.

De SGP-ChristenUnie zou ons beleid willen samenvatten als: "Humaan - Betrokken - Realistisch".

Niets doen is geen optie. We hebben een behoorlijke uitdaging als gemeente. We moeten verstandig handelen met oog voor vluchteling maar ook eigen inwoners. Hier dienen we zorgvuldig mee om te gaan

We hebben als raad het college van B&W in januari 2016 het volgende kader meegegeven:

  • Zoveel mogelijk gemengde bewoning om integratie te bevorderen en overlast te verminderen. Resultaat in huidig raadsvoorstel: alleen in de kernen Nieuwkoop en Zevenhoven is dit niet toegepast.

  • Kijk ook naar de gemeentelijke grond exploitaties. Resultaat in huidig raadsvoorstel = meerdere locaties bevinden zich nu op gemeentelijke grondexploitaties.

  • Bouw extra sociale huurwoningen. Resultaat in huidig raadsvoorstel = op Zevenhoven en Nieuwkoop na, worden op alle locaties permanente huurwoningen. voorgesteld, waarbij eigen inwoners met een sociale huurwoning voorrang hebben.

  • Statushouders aantallen in verhouding tot de kernen. Resultaat in huidig raadsvoorstel als de gemengde bewoning goed wordt toegepast, wordt dit ruim gehaald.

A.H. Kooistrastraat komt te vervallen. Voor de SGP-ChristenUnie een positief gegeven.

Meeste bezwaren zijn er over de locatie Het Koetshuis. Begrijpelijk. Toch zijn wij van mening dat deze locatie nodig is op voor de korte termijn voldoende huisvestiging voor statushouders te realiseren zonder de wachtlijsten voor sociale huurwoningen fors te laten toenemen. Wel kunnen er nog een aantal maatregelen genomen worden om de invloed op de omgeving te beperken. Denk aan:

  • Allereerst een goede dag- en avondbesteding en integratie;

  • De hoofduitgang bij voorkeur via de achterkant;

  • Aanwezigheid van huismeester, bij structurele problemen zelfs 24/7 per dag;

  • Gefaseerde plaatsing van statushouders.

Ondanks de grote investering die gepaard gaan met de inrichting van het Koetshuis, moeten er voordurend naar mogelijkheden gekeken worden om het Koetshuis eerder te sluiten dan de nu voorgestelde 5-7 jaar, bijvoorbeeld door het bouwen van sociale huurwoningen elders binnen de gemeente Nieuwkoop of door toenemende aantallen vrijkomende sociale huurwoningen. In dat kader is het voor ons niet meer dan logisch dat de grootste kernen, Ter Aar en Nieuwkoop, een evenredig aandeel krijgen in nieuw te bouwen sociale huurwoningen. Ter Aar krijgt er in het huidige voorstel slecht een beperkt aantal van ca. 6 en de kern Nieuwkoop niets. De SGP-ChristenUnie pleit daarom voor extra sociale huurwoningen in de kernen Ter Aar en Nieuwkoop, vandaar onze motie.

De mening van de SGP-ChristenUnie is dus samengevat:

Dit raadsvoorstel voldoet, op het Koetshuis en de kern Zevenhoven na, aan de kaders die de meerderheid van de gemeenteraad in januari 2016 aan het college heeft meegegeven. De SGP-ChristenUnie had de locatie Koetshuis, gezien de bezwaren, liever niet willen gebruiken voor opvang van statushouders. Wij zijn echter van mening dat dit voor de korte termijn noodzakelijk is als men ook de vrijkomende huurwoningen in voldoende mate aan onze eigen inwoners kunnen blijven aanbieden.

Wel moet de eventuele overlast zoveel mogelijk beperkt worden. En het doel moet zijn om het Koetshuis niet lang te hoeven te gebruiken voor opvang van statushouders omdat we voldoende huurwoningen hebben bijgebouwd. Ik verwijs naar de naar onze Motie Extra sociale huurwoningen (zie bijlage, helaas verworpen door D66, CDA en Samen Beter Nieuwkoop. Begeleiding, inburgering en participatie moeten van dusdanig van kwaliteit en resultaat zijn dat we van de statushouders zo snel mogelijk “Nieuwkoopers, Ter Aarders, Langeraarders, Nieuwveners, etc. ’ maken.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie Extra sociale huurwoningen Nieuwkoop en Ter Aar183,2 kBapplication/pdfdownload

« Terug