Inkoopstrategie Jeugdzorg 2017

jeugdzaterdag 27 februari 2016 20:04

In de besluitvormende raad van 18 februari jl. is de inkoopstrategie Jeugdzorg 2017 door de gemeenteraad besproken. Binnen het samenwerkingsverband Holland Rijnland doen de aangesloten gemeenten dit gezamenlijk.

Het is de wens van de SGP-ChristenUnie dat deze Inkoopstrategie mag bijdragen aan uitvoeren van onze gemeentelijk taken op het gebied van Jeugdhulp, bij voorkeur binnen de gestelde budgutten, maar boven alles staat het welzijn van jongeren. Zorg houdt niet op als het geld op is! De jeugdzorg moet zo georganiseerd worden dat, ondanks lagere budgetten, jongeren de juiste zorg op de juiste plaats krijgen! 

De SGP-ChristenUnie vindt het belangrijk dat de burger de zorg kan blijven kiezen die het beste bij hem past. Identiteitsgebonden zorg bijvoorbeeld. Daarom houden in de gaten of die keuzevrijheid voldoende gewaarborgd blijft want die staat nog wel eens onder druk tijdens de decentralisaties.

Ik wil een aantal punten benoemen die rechtstreeks met het voorstel te maken hebben:

1. De gevolgen amendement van Alphen a/d Rijn over de lokale invulling van het contractmanagement

  • Welke risico’s heeft dit voor de solidariteit binnen Holland Rijnland?

  • Het geeft ook Kansen voor lokale inbreng. Ik denk aan Kleine zorgondernemers en dus ook kleinere zorgaanbieders die nog geen contract hebben.

2. De status van de transformatie/innovatie?

  • De snelheid van de transformatie en het krimpende budget. Ligt dit op koers? Niet als we afgaan op de signalen die wij als raad krijgen.

  • Risico’s  van de krimpende budgetten. Er wordt voortdurend gezegd ‘niemand valt tussen wal en schip’ maar er worden wel veel risico benoemd in documenten. Zijn we hier als raad en vooral college wel alert genoeg op?

Ik noem er een paar uit de inkoopstrategie Jeugdzorg 2017 van Holland Rijnland.

De algemene tendensen die na 10 maanden zichtbaar worden:

 • De druk op de budgetten neemt toe en het aantal cliënten stijgt

 • Door de omzetting van de persoonsgebonden budgetten (PGB s) in zorg in natura (ZIN) neemt de druk op de budgetten, met name voor de aanbieders die begeleiding bieden, toe. Daarbij is nog geen afname van het budget voor PGB te zien.

 •  Bij de specialistische GGZ wordt geconstateerd dat tekorten ontstaan als gevolg van de doorgevoerde bezuinigingen en de verwijzingen door het JGT nemen niet af. Dit leidt tot oplopende wachttijden en in sommige gevallen ook tot een opnamestop. Hier is weinig alternatief aanbod beschikbaar.

 • Daarnaast ziet Holland Rijnland veel vraagstukken op het grensvlak van jeugdhulp en WMO en op het

  grensvlak jeugdhulp met passend onderwijs. In beide gevallen neemt de druk op het budget van de jeugdhulp toe.

 • Risico’s zoals dat de zorg niet kan geleverd worden. De kans bestaat dat er situaties ontstaan waarbij niet alleen passende zorg, maar ook next best oplossingen budgettair niet (meer) mogelijk zijn. Afgezien van de toename van de schrijnende situaties in gezinnen, ontstaat daardoor ook de situatie van aansprakelijkheden van gemeenten voor het niet-leveren van passende zorg, die eventuele calamiteiten had kunnen voorkomen. 

 • De (gedeeltelijke) afbouw van zorgvormen. Indikken en kaasschaaf zal in 2017 niet meer voldoende zijn en daarmee zullen bepaalde zorgvormen, sectoren of aanbieders ten minste deels worden afgebouwd. De gestelde beleidsdoelen kunnen onder druk komen te staan, ook waar het innovatie betreft. Het risico bij afbouwen van zorgvormen ontstaat dat juist wordt bezuinigd op de meer preventieve activiteiten. Dit kan vervolgens leiden tot een  toename op duurdere vormen van hulp.  Het wordt moeilijk een terugloop van 17,5% in drie jaar nauwelijks op te vangen. Het risico bestaat dat jaarlijke bijplussing nodig is.

We staan nog al voor een uitdaging als individuele gemeente en als tijdelijke werkorganisatie via Holland Rijnland. We moeten dus als gemeenteraad vinger aan de pols houden hoe men denk dit aan te pakken.

Is er voldoende snelheid qua transformatie om het teruglopend budget op te vangen of moet er geld bij om kwalitatieve zorg te kunnen blijven bieden? Ik weet daar het antwoord nu niet op en het college waarschijnlijk ook niet maar we moeten wel alert blijven en niet doen alsof er niets aan de hand is.

3. Oprichten coöperatie Jeugd- en Gezinteams

Wat de SGP-ChristenUnie betreft kleven er aan elke samenwerkingvorm voor- en nadelen, ook aan een coöperatie. We willen de Jeugd- en Gezinteams als regisseur behouden als spin in het web. Via een coöperatie komen de zorgverleners van de Jeugd- en Gezinteams losser van de grote zorgorganisaties te staan en kunnen daardoor onafhankelijke opereren.

Conclusie SGP-ChristenUnie: We moeten als gemeenteraad nadrukkelijk vinger aan de pols houden en het college scherp houden. De zorgaanbieders moet meer aangezet/gestimuleerd worden tot innovatie en slimme manier om de transformatie vorm te geven. Slechts de dialoog opzoeken met zorgaanbieders, zoals het inkoopplan beoogd, is ons inziens te mager. De transformatie/innovatie moet op de agenda komen naast het uiteraard faciliteren van dit proces en er moet voldoende aandacht zijn voor keuzevrijheid. We blijven de situatie in Alphen monitoren.

Nieuwkoop kan weinig aan het huidige inkoopproces veranderen, de invloed van de raad is gering. We geven ‘slechts’ akkoord op het budget voor de tijdelijke werkorganisatie. Onder nadrukkelijke verwijzing naar de door ons genoemende punten is de SGP-ChristenUnie voor het raadsvoorstel.

« Terug