Algemene beschouwingen 2014

Het goede voorbeeldzaterdag 27 december 2014 16:54

Onderstaand treft u de bijdrage van onze fractievoorzitter aan.

Allereerst dankt de fractie van de SGP-ChristenUnie het college en het ambtelijk apparaat voor de antwoorden op de technische vragen die we gesteld hebben.

2015 staat in het teken van de decentralisaties. Hoe gaat dat aflopen? Het vraagt om een mentaliteitsverandering bij alle betrokken partijen. Een verandering die niet van vandaag op morgen te realiseren is en die met vallen en opstaan gepaard zal gaan.

Financiën

Het zal ook spannend worden hoe de decentralisaties doorwerken op onze financiën. Blijven we binnen budget of komen we voor ingrijpende keuzes te staan.
Wij erkennen de noodzaak om strak te sturen op het financieel gezond houden van de gemeente. Niet alle het sociale domein maar zeker ook de grondexploitaties spelen hierin een belangrijke rol, maar ook focus op het tegengaan van te makkelijke uitgaven. Kostenbewustzijn en kostenbesparingen moet voortdurend onderwerp van gesprek zijn. De vele kleine besparingen kunnen nog steeds zorgen voor meer ruimte op de begroting. Het streven moet wat de SGP-ChristenUnie betreft, gericht zijn op een sluitende begroting volgende jaar maar ook de jaren daarna.

Woningbouw

Het trek aan. Het aantal hypotheekaanvragen stijgt nog steeds en geeft hoop dat we ook in Nieuwkoop hiervan een graantje meepikken. Kan de verantwoordelijke wethouder aangegeven wat de laatste stand van zaken is?

Jongeren voor onze gemeente behouden en zo mogelijk terughalen is een goed streven en daarvoor zijn ook de startersleningen in het leven geroepen. Dat niet alleen jongeren hiervan profiteren bleek toen onlangs een 70-plusser een starterslening toegekend kreeg. Gaat dat straks ook gelden voor de 100 starters-woningen, coalitie?

 

Duurzaamheid

De overheid staat ten dienste van de samenleving en dat geldt bij alle beleidsterreinen. De dienstbaarheid die wij voor ogen hebben reikt ver en kijkt ook vooruit. Zoals de Amerikaanse theoloog James F. Clarke het uitdrukte: 'Een politicus denkt aan de volgende verkiezingen, een staatsman aan de volgende generatie.' Een thema als duurzaamheid verdient daarom ook alle aandacht.

-       Het  college streeft naar minder verbruik van grondstoffen, minder energiegebruik, minder afval en uitstoot van schadelijke stoffen en meer hergebruik. Prima!

-       Het college wil zelf hergebruik van 75% van de totale stroom huishoudelijk afval in 2017. Uitstekend!

-       Maar vervolgens zegt het college er in één adem achter aan dat ze een kostenbesparing willen realiseren op de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en daarmee lagere lasten voor de inwoners.

Wethouder, hoe valt de ene doelstelling met de ander te rijmen?

Wat betreft het opstellen van een afvalbeleidsplan 2015-2019 en het hierin onderzoeken van vormen van tariefdifferentiatie, zeggen de SGP-ChristenUnie het opnieuw: “laat de gezinnen in onze gemeente hiervan niet de dupe worden!”.

Stagesplaatsen

Tijdens de meningsvormende raad kwamen stages plaatsen aan de orde  bij het discussiepunt omtrent stage- en werkervaringsplaatsen. Op een vraag van onze fractie werd geantwoord dat op mbo-niveau er er wel stageplaatsen aanboden worden, maar slechts een enkele werkervaringsplaats. In dat kader werden wij gewezen op het feit dat de gemeente Ecabo-gecertificeerd is en veel certificaten in haar bezit heeft waardoor ze stagesplaatsen mogen aanbieden. Maar als MBO-studenten bijvoorbeeld bellen dan wordt er gezegd dat “deze certificaten” niet meer gebruikt worden. Ondanks het feit dat er een groot te kort is aan gecertificeerde bedrijven/stageplaatsen in onze regio en zelf leerlingen hierdoor hun opleiding soms niet kunnen afmaken. De SGP-ChristenUnie vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft om voldoende stageplaatsen aan te bieden aan scholieren en studenten en roep het college op hiervoor zorg te dragen.

Tot nu toe hebben wij als SGP-ChristenUnie een positief, kritisch maar vooral ook een constructief geluid willen laten horen en dat zullen we ook blijven doen. Maar toch zien wij zaken om ons heen waarvan wij vinden dat de gemeente zorg moet dragen en wij dat extra willen benadrukken ook om grotere onrust en angst te voorkomen.

We houden de ontwikkelingen met betrekking tot de transities, de zorgtaken, sterk in de gaten. Vanaf het begin hebben we gezegd dat het is een groep die kwetsbaar is. Veel gaat naar onze mening goed. Er wordt hard gewerkt door de organisatie maar toch dreigt er iets goed fout te gaan. Vandaar ook onze schriftelijke vragen over het feit dat de kleine zorgaanbieders de dupe dreigen te worden van aanbesteding voor de WMO. Zij kregen geen kans bij de coalitie van grotere partijen, zij dreigen de boot te missen en niet door eigen schuld. De macht en de belangen van de grote spelers lijken grote gevolgen te hebben voor de cliënten die juist bij de kleine zorgaanbieders zich thuis voelden. Zij worden geïnformeerd dat zij in principe over goed een maand elders zorg moeten afnemen en u kunt zich voorstellen dat deze kwetsbare groep daar erg onrustig op reageert. Is dit wat we als raad willen laten gebeuren? Hoe veel keuzevrijheid is er straks nog? Graag een reactie van de andere fracties.

Zoals gezegd willen we ons bovenal ook constructief opstellen en dat geldt zeker op het gebied van de transities omdat dit mensen die kwetsbaar zijn raakt en wij er voor willen zorgen dat deze grote verandering goed en zorgvuldig verloopt.

De SGP-ChristenUnie gelooft dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven.
Wij geloven in een samenleving waarin je niet alleen voor jezelf zorgt, maar ook voor elkaar: Een samenleving met vrijheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen en van daaruit eigen keuzes te maken en waarin zwakkeren beschermd worden. De overheid dient hierin te ondersteunen. De SGP-ChristenUnie gelooft dat God de aarde met grote verscheidenheid en veelkleurigheid heeft geschapen en wij daar als mensen van mogen genieten, maar er ook voor mogen zorgen en op een verantwoorde manier mee omgaan. Zowel als burgers met onze consumptiepatronen als bedrijven in de manier van produceren. Elkaar met respect behandelen, of we nu jong of oud zijn, ook al snappen of begrijpen wij elkaar lang niet altijd. Maar respect voor elkaar is de basis voor een samenleving die naar elkaar omkijkt en zorg draagt voor elkaar.

 

Laat dat ook de basis van ons als gemeenteraad en college voor het jaar 2015 zijn.

 

Tot zover mijn bijdrage

 

 

« Terug