Het WMO-beleidsplan, iedereen krijgt er mee te maken!

WMOdinsdag 30 september 2014 08:14

Onderstaand treft u de bijdrage van ons raadslid aan in de eerste termijn.

Tijdens de meningsvormende raad bleek dat ondanks de nodige zorgen en kritische vragen alle fracties het WMO-beleidsplan zouden steunen. Dit is uiteraard de kern. Maar dit document, gebaseerd op de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kan niet geruisloos passeren bij wijze van hamerstuk. De wet heeft zoveel impact voor iedereen.

Daarom toch, heeft ook de SGP-ChristenUnie behoefte om een aantal worden te wijden aan dit raadsvoorstel. De WMO betref immers het hart van onze samenleving. En, niet onbelangrijk, de beleidsterreinen van zorg en welzijn die vallen onder de WMO, behelzen een groot gedeelte van het gemeentefonds. Ook in dat opzicht, hebben we het wél ergens over. Als het goed is, krijgt bijna elke Nieuwkooper te maken met de nieuwe wet. En daar hoeven we niet ziek voor te zijn, maar wel gericht op de ander.

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt vanaf 2015 veel verantwoordelijkheid neer bij de burgers. De zorg geldt (kwetsbare) medeburgers en hun leefomgeving, waarbij de gemeente ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis leveren. De gemeente geeft via dit Wmo-beleidsplan aan hoe ze deze taak gestalte wil geven.

De SGP-ChristenUnie heeft tijdens de verkiezingen gepleit voor een gedegen beleid, dat voorwaarden schept voor de burger om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en solidair te zijn ten opzichte van mensen met een (psychiatrische) handicap en/of langdurige zorgbehoefte. Wij willen daarnaast een optimale keuzevrijheid, zodat de burger hulp kan kiezen die bij hem past. Ook dient er voldoende oog te zijn voor de levensbeschouwing van de cliënt (intakegesprek). Kan de wethouder ons op dit punt geruststellen?

De SGP-ChristenUnie ziet graag dat de onderlinge betrokkenheid - binnen familie, kerk, verenigingen andere maatschappelijke verbanden – verbetert wordt. Ook niet-kwetsbaren moeten opgeroepen worden tot actief burgerschap, om zich in te zetten voor hun medeburgers. Zeker ook kerken kunnen hierin een stimulerende en ondersteunende rol vervullen en ik roep ze daartoe op.

Als mensen een (zorg)vraag hebben, willen wij dat er snel duidelijke informatie beschikbaar is. Niet bij één loket waar de VVD tijdens de meningsvormende raad voor pleite maar bij het KCC, het Centrum Jeugd en gezin en het servicepluspunt.

De SGP-ChristenUnie vindt dat de resultaten van het Wmo-beleid op alle prestatievelden regelmatig dient te worden geëvalueerd. Waar nodig wordt het beleid aangepast aan veranderende verwachtingen en ontwikkelingen. Ook de cliënten en de Wmo-adviesraad moeten bij deze evaluatie nadrukkelijk worden betrokken. In het raadsvoorstel staat dat er pas in 2016 een eerste evaluatie plaatsvindt. Tot die tijd dienen we als raad een vinger aan de pols te houden via de kwartaalrapportages.

Als laatste wil ik stil staan bij twee belangrijke voorwaarden, te weten:

- Duidelijkheid

- Financiën

Tijdens de MR hebben meerdere fracties aangegeven dat de huidige gebruikers duidelijk en op tijd geïnformeerd dienen te worden over wat de wijzigingen in hun persoonlijk situatie betekenen. Er mag niemand tussen wal en schip vallen. Er is aangeven binnenkort de communicatie op gang komt.

Wat financiën betreft weten we dat het spannend wordt hoe dit zich gaat ontwikkelen. In dat kader zijn we blij dat ook de VVD zich tijdens de MR voor het eerst heeft uitgesproken dat de 40% korting op huishoudelijk hulp niet volledig gehaald hoeft te worden. Of ze deze uitspraak durven herhalen vraag ik me sterk af…maar verrast ons eens!

De raad heeft de motie van MPN/PN en SCP-ChristenUnie aangenomen waarin het college verzocht wordt de gemeenteraad, als de WMO-budgetten dreigen te worden overschreden, in een vroeg stadium te betrekken om samen met het college en andere belanghebbenden een brede discussie over deze problematiek te voeren.

Tenslotte moet veel nog door het college in uitvoeringsregels worden uitgewerkt. Gezien het proces tot nu toe en het algehele belang van een goed werkende WMO, gaat de SGP-ChristenUnie er vanuit dat de raad hier op een bepaalde manier bij betrokken wordt.

Tot zo ver

« Terug