Uitgangspuntennotitie Noordse buurt

glastuinbouw24-09-2013 22:58 24-09-2013 22:58

Niet voor het eerst ligt de Noordse Buurt weer op tafel, niet letterlijk uiteraard. Dit dossier heeft een beladen verleden maar hopelijk een mooie toekomst. Net als waarschijnlijk vele van u, voel ik mij persoonlijk betrokken en medeverantwoordelijk voor dit dossier. Niet in de laatste plaats vanwege de voortdurende onzekerheid voor de mensen uit de Noordse Buurt.

De raad heeft op 28 juni 2012 een heroriëntatiebesluit genomen over de sleutelprojecten en daarmee gewijzigde visie van de transformatie van de Noordse Buurt, het stellen van een ‘deadline’ voor eigenaren om de gemeente om een bieding op de bedrijfsgronden en -bebouwing te verzoeken, en het uiteindelijk opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de Noordse Buurt.

Door deze uitgangspunten notitie is er weer wat meer duidelijkheid over de toekomst van het gebied. De beperkt aantal kwekers die een sterke voorkeur hebben om hun bedrijf op de huidige locatie een aantal jaar of langer voor te zetten, worden bediend in dit voorstel. Om verschillende redenen kon er niet aan alle wensen worden voldaan.

Zo is voor de Provincie uitbreiding niet aan de orde. Dat blijkt duidelijk uit hun zienswijze. Desondanks blijft de SGP/ChristenUnie het college oproepen zich positief op te stellen tegenover de kwekers en dergelijke die hun bedrijf voorzetten in het gebied. Uiteraard binnen de kaders van de wet- en regelgeving. Maar denk aan uitbreidingsverzoeken op eigen grond en ruilverkaveling.

De extra waterbehoefte die hierdoor kan ontstaan, hetzelfde geldt voor nieuwe functies met een watervraag, wordt door de waterbeheerder niet gefaciliteerd. Maar in 2013 moet er toch mogelijkheden zijn om hier een passende oplossing voor te vinden. De beide waterbeheerders bieden in ieder geval aan over dergelijke zaken mee te willen denken en te adviseren. 

Over toepassing van ruimte-voor-ruimte is de huidige notitie helder. Het is een provinciale regeling en die club heeft al bij de heroriëntatie aangegeven dat deze niet in de Noordse Buurt toegepast mag worden. 

Onkruidbestrijding en maaibeleid wordt opnieuw door diverse zienswijzen onder de aandacht gebracht. Blijkbaar gaat dit in de praktijk niet goed en maakt men zich zorgen. Blijvend aandachtspunt voor het college.

Vrijwel alle kassen en loodsen in het gebied hebben momenteel een goothoogte tot 4 meter. Er wordt goed aangesloten op de maatvoering in de glastuinbouw-transformatiegebieden in het recent vastgestelde bestemmingsplan Glastuinbouwgebieden. Deze voorziet ‘bij recht’ in maximaal 4 meter goot- en 6 meter bouwhoogte. Bij afwijking, mede op basis van een nadere agrarisch-bedrijfsmatige onderbouwing, kan ruimte worden geboden tot maximaal 9 meter goot- en 10 meter bouwhoogte.

De stoppers en doorstarters kunnen hun bedrijf nog tot 01-01-2014 aan de gemeente verkopen.

Ook degene die een andere functie in de Noordse Buurt willen uitvoeren, krijgen hiervoor de ruimte! Zorgkwekerij / hoveniersbedrijf ‘De Sleutelbloem’ wordt primair gefaciliteerd op basis van de huidige activiteiten mits vergunbaar op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), met perspectief op toekomstige ontwikkelingen.

Tenslotte geeft het raadsvoorstel terecht aan dat deze uitgangspuntennotitie bedoeld is als startdocument voor het bestemmingsplantrajecten, dus een soort van discussiestuk. De Noordse  Buurt zal figuurlijk gesproken de komende tijd dus nog met enige regelmaat op tafel liggen Maar is onze aandacht zeker waard!

« Terug