Bijdrage Algemene Beschouwingen 2012

hand goed1dinsdag 13 november 2012 08:40

Onderstaand kunt u de tekst nalezen die ons raadslid tijdens de Algemene Beschouwingen heeft uitgesproken.

Bruggen slaan!

 

Er is inmiddels al veel gefilosofeerd over ‘bruggen slaan’.

Afgelopen vorige week woensdag was het Hervormingsdag. Op deze dag herdenken protestanten dat vijf eeuwen geleden in de christelijke kerk opnieuw het geheim van het Evangelie werd ontdekt. Helderder dan ooit werd beleefd en beleden dat er maar één brug is geslagen tussen God en mens. Die brug is Jezus Christus, Gods Zoon. En deze boodschap geldt gelukkig veel langer dan de vier jaar waar de voorliggende begroting een overzicht van geeft.

Het motto van Rutte II is bruggen slaan. Veel mensen ervaren het momenteel meer dat de brug wordt opgehaald. Verder rijst de vraag hoe dit nieuwe kabinet bruggen wil slaan naar de diepgewortelde christelijke levensovertuiging, zoals die ook wordt beschermd in de grondrechten? Heeft het nieuw te vormen kabinet ook een antenne voor de christelijke bevolkingsgroep? We zijn benieuwd of we daar nog wat van gaan merken.

Gemeente Nieuwkoop

Maar nu twee bestuurslagen lager naar de gemeentelijk politieke hier in Nieuwkoop. Wat is het college hier van plan in 2013.

Financieel ziet het er zo op het eerste gezicht niet negatief uit. We hebben een sluitende meerjaren begroting,  zetten extra geld opzij voor de grondexploitaties en andere risico’s . We doen dat echt niet omdat we daar denken veel winst te maken, in tegendeel.  Voor het zomerreces hebben we een ingrijpend besluit genomen voor onze gemeente en vooral de bewoners en kwekers van de Noordse Buurt. Dit besluit heeft onder anderen tot doel de kosten te verlagen. Toch staan we  wat betreft het geprognosticeerde saldo diep in het rood, maar minder dan dat met de oude plannen waren doorgaan.

De pot met geld waarvan we de ontwikkelingen in de Noordse Buurt moeten betalen blijft een punt van zorg. Concrete en realistische alternatieven zijn er vooralsnog niet. Maar, dit college heeft niet alleen het voornemen om de beruchte ‘renteklem’ op de NUON-gelden af te bouwen maar is hier al mee begonnen zodat er straks in 2019 ca. € 15 miljoen niet meer structureel noodzakelijk is voor de inkomstenkant (batenkant) van onze begroting. Toch blijft het alle hens aan dek voor onze gemeente Nieuwkoop. De economische uitdagende tijd waarin we leven vraagt om creatief en doordacht handelen. Dat is niet alleen de taak van het college maar ook van onze als gehele raad. Laten we dat in het oog houden!

 

Programma 1: Ruimtelijke ontwikkeling

Regionale samenwerking in het Groene Hart krijgt momenteel meer en meer aandacht. Naar mijn mening zal er door gemeenten steeds vaker gebruik worden gemaakt van wisselende samenwerkingsverbanden, of het nu is voor het innen van gemeentelijke belastingen of de sociale werkvoorziening.

SGP/ChristenUnie vindt het belangrijk om op basis van het verleden lessen te trekken voor de toekomst. Het is daarbij vooral essentieel voor alle inwoners, ondernemers en instellingen in het Groene Hart dat een regionale samenwerking zich toekomstbestendig zal gaan ontwikkelen en daarbij als haar taak ziet Het Groene Hart als groene oase tussen het Randstedelijk geweld en metropoolvorming veilig te stellen en te behouden.

 

Noordse Buurt en sleutelprojecten

Ik heb hierover al wat gezegd en wil kort nog drie punten aanstippen.

  1. Het college heeft als beoogd resultaat voor de komende tijd:
  • Vaststellen bestemmingsplannen en Grondexploitaties Damstaete, De Verwondering, Langeraar-Oost en Ter Aar-west.
  • 199 verkochte kavels.

Hierbij wordt aangegeven dat men zo goed als mogelijk wil anticiperen op de gevolgen van de crisis en waar mogelijk kansen grijpen (red. woningmarktcrisis). Een van de eerste uitdagingen is het veiligstellen van Nieuwkoopse belangen in de Regionale Woonvisie en de instemming van provinciale staten met herziene besluit aangaande de Noordse Buurt en daaraan gekoppelde sleutelprojecten.

Als tweede punt is de SGP/ChristenUnie benieuwd naar de eerste kwartaalrapportages van de gesprekken met kwekers in de Noordse Buurt. Wanneer kunnen we deze rapportages verwachten?

Verder ben ik blij dat het college in gesprek is met een vertegenwoordiging van 14 potentiële blijvers in de Noordse Buurt. Duidelijk is er nog steeds niet voor deze groep en dat is wel waar ze behoefte aan hebben. Zie deze gesprekken als een mogelijkheid om een brug te slaan naar de kwekers en pak deze met beide handen aan!

Tenslotte, en dat is punt 3, constateer ik dat het verstrekken van startersleningen steeds dichterbij komen. Nu nog zorgen dat het Woonfonds gevuld wordt. Hiervoor heeft de VVD namens de coalitiepartijen een motie ingediend. (red. aangenomen)

 

Programma 4: Sociale participatie

Als je bekijkt wat er in korte tijd allemaal moest gebeuren en wat er nu gerealiseerd is, kan men niet anders concluderen dat het onderbrengen van het WMO-loket in het Klanten Kontakt Centrum goed verloopt. De gemeente Nieuwkoop heeft het streven om de dienstverlening aan de inwoners, mede in het licht van ontwikkelingen als de kanteling, verder te vergroten.

Daarnaast hebben we nog een behoorlijke kluif aan de overkomst van de jeugdzorg naar onze gemeente, een belangrijke en verantwoordelijke taak extra. Gezien de betrokkenheid van de vele specialismen en verschillende instanties die we op de onlang gehouden oriënterende bijeenkomst hebben ervaren, is de regiefunctie dringend noodzakelijk.

 

Programma 7: Economische participatie

Slechts 1 opmerking en die gaat over de businesscase voor de sociale werkvoorziening en werktoeleiding. Inmiddels hebben we hiervan kennis kunnen nemen. Tijdens de presentatie van het  college werd duidelijk dat, rekeninghoudend met alle factoren, er een goeddoordacht beleid  is geformuleerd. Nu de uitwerking nog! Daarnaast ben ik blij dat de professionals zich hiermee hebben beziggehouden en dat wij als raad daar niet op alle mogelijke manieren tussen zijn gaan zitten. En zo hoort het!

Algemene dekkingsmiddelen

En dan kiest dit college voor verlaging van de woonlasten komende jaren, ondanks dat er recht wordt gedaan aan 100% kostendekkendheid van de rioolrechten en afvalstoffenheffing. Een belangrijk voordeeltje voor onze inwoners die de afgelopen en komende jaren hun koopkracht alleen maar hebben zien dalen.

 

Tenslotte…

Ter afsluiting van mijn bijdrage. Het zal menigeen ontgaan zijn maar het was gisteren dankdag voor arbeid en gewas. Een goed bezinningsmoment om ziende op alle problemen om ons heen, zowel dichtbij en veraf, dankbaar te zijn dat Nieuwkoop en haar meeste inwoners nog zo welvarend zijn. Laat we deze dankbaarheid geven aan Diegene die dit toekomt.

Ik wens het college bij de uitvoering van haar taak, ook in 2013, Gods de onmisbare zegen toe.

 

« Terug