Integrale kadernota Sportbeleid 2009-2020 (Motie ingediend!!)

sport zondagmaandag 16 maart 2009 17:31

Bewegen is gezond! In het huidige tijdperk van overgewicht in onze westerse deel van de wereld is dus meer actief bezig te zijn noodzaak en we kunnen lichamelijke ontspannend genieten door inspanning! De wijze waarop is voor iedere burger anders. De één speelt graag voetbal of hockey en de andere loopt of fietst een rondje. Ieder geeft dus op zijn eigen wijze invulling aan bewegen.

In deze nota staan deels zaken die behartenswaardig zijn maar deels ook zaken waar wij of om financiële redenen dan wel om principiële redenen bezwaren tegen hebben. Ten aanzien van accommodaties is de visie het college in grote lijnen hetzelfde met wat onze fractie voorstaat, namelijk:

  1. Leidend is een goede balans tussen vraag en aanbod waarbij herschikking van accommodaties niet uit de weg gegaan moet worden
  2. En verder kiest het college ervoor op de koers voort te zetten van ruimte bieden aan het particuliere initiatief en het terugtreden van de gemeente.

Iedere grote kern dient naar de (lokale) behoefte sportvoorzieningen te hebben waar zondagsport wordt vermeden.

Ons standpunt ten aanzien van topsport en sportverdwazing is waarschijnlijk wel bekend. Wij zijn verheugd te lezen dat er in principe geen geld voor topsportevenementen gereserveerd wordt. De SGP/CU-fractie is tegen het blijven faciliteren, ondersteunen en stimuleren van topsport-evenementen en zeer zeker wanneer hiermee de zondag in het geding is zoals dat helaas in onze gemeente plaatsvindt (Nederlands Kampioenschap Triatlon).

De meeste (top) sportevenementen vinden plaats op zondag. Het mag niet zo zijn dat een aanzienlijk deel van de inwoners door een (top) sportevenement gehinderd wordt om de kerkdiensten te bezoeken dan wel overlast ondervinden door de (neven-)effecten van een (top) sportevenement.

Motie "Voorkomen hinder en overlast op zondag" ingediend

Onze raadslid Van Belzen heeft daarom in de besluitvormende raad van 12 maart jl. een motie ingediend om hinder en/of overlast op de zondag te voorkomen. Met een beroep op het CDA en de MPN die in hun achterban ook de nodige burgers heeft die de zondagrust hoog in het vaandel hebben, i s de motie met enige kleine aanpassingen aangenomen. Zowel de VVD als Progressief Nieuwkoop waren tegen de motie. De reactie van het College dat de motie overbodig was is onjuist en daarom jammer. Gezien de discussie die er ontstond in de raadvergadering is het alleen maar meer gewenst dat de raad zich op dit punt uitspreekt.

Wel is het zo dat verschillende media niet geheel volledig of zelf een onjuiste weergave gaven van de achtergrond van de motie.

Tenslotte was onze fractie van mening dat de zelfredzaamheid bevorderd moet worden omdat sport-accommodaties nog altijd in ruime mate door de alle burgers worden bekostigd. In de sportnota staat dat in beginsel dit inderdaad zelf door de sportsector en burgers betaald moet worden maar dat andere bronnen nodig zijn. Onze fractie wil niet dat enkele burgers op kosten van alle burgers profiteren van een te ruimhartig subsidiebeleid!

« Terug