Inbreng SGP-ChristenUnie bij de Algemene Beschouwing juni 2008

bijbeldonderdag 19 juni 2008 20:00

Afgelopen donderdag 19 juni warende Algemene Beschouwingen 2008 over de perspectiefnota
2009-2011 van het college van Burgemeester & Wethouders te Nieuwkoop.

Algemene Beschouwingen 19 juni 2008

Voorzitter,

" Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt

de Heere der Heirscharen" (Zacharia 4 : 6)

 

Het is ons als SGP-ChristenUnie een voorrecht met de alle raadsfracties en het college van gedachten te kunnen wisselen over het gemeentelijk beleid voor 2009 en volgende jaren. Want het is uiteindelijk aan de raad om de hoofdlijnen, de prioriteiten en het daarbij behorende financiële kader vast te stellen conform het dualistische bestel.

Eerst het volgende: een mooie eer viel Nieuwkoop te beurt toen het Algemeen Dagblad op basis van een eigen onderzoek concludeerde dat onze mooie gemeente "de veiligste gemeente van Nederland is".

Zowaar een mooi gegeven, zou je denken! Toch is er op het onderzoek - volgens de deskundigen -nog wel het één en ander aan te merken. Het is beslist geen reden ons geen zorgen meer te maken. Het blijft nodig dat we regels, wetten, geboden nódig hebben en handhaven om ons tegen elkaar en onszelf te beschermen. Maar daarmee zijn we er niet. Denkt u aan armoede, vandalisme, mishandeling, soorten van verslaving, overdadig drankmisbruik, huiselijk gewelde en eenzaamheid. De vraag moet gesteld worden: Hoe zijn we eigenlijk, gelet op onze hang naar aandacht, meer bezit, meer eer, meer genot, meer aanzien. Meer dan ooit blijkt dit niet anders te zijn dan egoïsme, ons eigen ik voorop stellen, Boven anderen, boven God of zonder God. En daar komen we uit eigen kracht niet los van. Alleen Christus kan ons daarvan bevrijden. Echte bevrijding: laat dat niet lopen!

Komen wij nu tot die punten uit de ter besluitvorming voorliggende perspectiefnota, die wij als SGP-CU fractie belangrijk vinden:

Wij zijn blij dat de woonlasten voor de burgers niet meer stijgen dan het door de raad gevraagde CBS inflatiepercentage(gezinsconsumptie). Het is overigens zeer twijfelachtig of dit veronderstelde inflatiepercentage niet bijgesteld zal worden, gezien de huidige ontwikkeling op het gebied van de brandstof- en voedselprijzen.  Wij dringen dan aan op terughoudendheid t.a.v. verdere verhogingen, omdat de lasten voor de meeste huishoudens al aanzienlijk meer zullen stijgen in 2008.

Prog. 0 ALGEMEEN BESTUUR

Loket:  SGP-CU is blij te vernemen dat het college als resultaat van het verbeteren van de dienstverlening aan de burgers heeft staan "in elke grote kern (dus Nieuwkoop, Ter Aar en Nieuwveen ) een loket waar burgers informatie, hulp en basisdienstverlening van de gemeente kunnen krijgen". De wethouder heeft toegezegd dat nog voor het zomerreces er een voorstel volgt met alle mogelijk loketten en het beschikbare budget. Wij zien dit voorstel met belangstelling tegemoet. Een loket is vaak het gezicht van de gemeente en die moet je dus dichtbij de burgers hebben en niet op 6 of meer kilometer afstand. 

Positief zijn we over de plannen om verdere stappen te maken met het ontwikkelen van een digitaal loket. De eerste stappen zijn al gezet.  Wel moet er voor burgers altijd gelegenheid blijven om -laagdrempelig - fysiek zaken te doen met de gemeente.

Centraal gemeentehuis: verder blijft het college vasthouden aan wat er ook in het raadsprogramma staat. Één centraal gemeentehuis. Voor de SGP-CU is dit nog steeds een NEE, tenzij... Het financiële plaatje van een dergelijk groot project zal betrouwbaar en vooral sluitend moeten zijn (zonder risico van overschrijdingen). Dit vooral met het oog op het realistische toekomstbeeld van een nieuwe herindeling binnen 10 jaar. Sowieso zal realisatie van een centraal gemeentehuis niet vóór de eerstvolgende verkiezingen niet mogelijk zijn. Wij vinden deze uitdrukkelijke wens vanuit de coalitiepartijen onrealistisch en bovenal niet in overeenstemming met tijdens het herindelingsproces aan de burgers gepresenteerde visies. Het ontbreken van een  ijzersterke (betrouwbare en realistische) financiële onderbouwing maakt het niet zo moeilijk te veronderstellen hoe de burgers hierop bij de verkiezingen (in 2010 of eerder) zullen reageren. Dit klinkt als een waarschuwing en zo wordt dit door ons ook bedoeld.

Prog. 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

In het algemeen is de SGP-CU over het programma Openbare orde en veiligheid wel te spreken.  In het kader van de handhaving van de openbare orde en het bevorderen van een goed leef- en woonklimaat van de burgers moet het integraal veiligheidsbeleid hoog op de agenda blijven staan. De gemeente moet voldoende zijn uit- en toegerust voor mogelijke rampen; wat mogelijk nog belangrijker is: rampenbestrijding moet ook ‘tussen de oren zitten'. De afstemming tussen de hulporganisaties onderling vergt intensieve oefening om adequaat in te kunnen grijpen wanneer er van een ramp sprake is. Het college noemt als specifieke doelstelling "een goed werkende rampenorganisatie".  Helaas hebben we moeten constateren dat er in 2007 géén  integrale rampenoefeningen is geweest, in tegenstelling tot de informatie die we teruggevonden hebben op de gemeentelijk website. Er heeft slechts een ambtelijke oefening plaatsgevonden. Een integrale rampenoefening is volgens de SGP-CU een "must" en daarom sporen wij het college aan om dit niet alleen te uit te spreken maar ook jaarlijkse te realiseren.

Politiekeurmerk:  De SGP-CU is blij met het budget dat is vrijgemaakt voor het politiekeurmerk Veilig Wonen. Dit is iets waar een burger direct baat bij heeft en in de meeste gevallen een meevaller kan opleveren op de inboedelverzekering. Dat is mooi meegenomen in deze dure tijden. 

Prog. 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Beheerplan wegen: De SGP-CU heeft de nodige zorgen over de financiële consequenties van dit plan op de lange termijn. Wij zullen nauwlettend de ontwikkelingen in bijgewerkte versie in de eerst volgende begrotingcyclus in de gaten houden.  Met de toevoeging dat excuses zoals ‘vacatures, etc' waardoor bepaalde onderhoudsmaatregelen er niet zijn, of nog niet kunnen worden uitgevoerd niet meer geaccepteerd worden. De SGP-CU vind dit geen plausibele verklaring(meer) en ziet graag dat alle achterstallige projecten in 2008 en 2009 uitgevoerd gaan worden. Dat verdere achteruitgang van het onderhoudsniveau van verschillende wegen tot staan wordt gebracht en zelfs sterk verbeteren zal.

Prog. 4 ONDERWIJS

Brede school: de perspectiefnota zet flink in op de ontwikkeling van brede scholen. De SGP-CU ziet de gemeente als regievoerder van het lokale beleid tot vorming van ‘brede scholen'. Zij dient mogelijkheden te stimuleren en waar mogelijk te bieden om de integrale benadering van onderwijs, zorg en welzijn waar te maken. Ook de professionele zorgondersteuning aan leerlingen en hun ouders verdient ondersteuning. Maar daarbij is het van belang dat de levensbeschouwelijke inkleuring van de te verlenen zorg overeenstemt met die van de thuissituatie en de school. De vraag naar kinderopvang leeft in de breedte van de samenleving. Op de overheid rust de verantwoordelijkheid om voorzieningen te treffen voor de toegenomen maatschappelijke vraag naar opvang. De SGP-CU blijft echter kritisch staan tegenover de ‘brede school' toebedachte doelstelling als het bevorderen van de arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen. Een fenomeen wat opkomt uit de schoot van het individualisme en het doel van het kind ons inziens niet dient. Onze zienswijze is en blijft dat ouders de primaire verantwoordelijkheid hebben en houden, voor de opvoeding van de hun ‘geschonken' kinderen.

Prog. 5 CULTUUR EN RECREATIE

Budgetruimte subsidiebeleid: SGP-CU is blij met het uitgangspunt van het college dat de omvang van het totale subsidiebeleid gelijk blijft. Mede gezien de hoge kosten en inmiddels flink opgelopen achterstallig onderhoud, zijn wij voorstander voor zo veel mogelijk gemeenschappelijk en ruimer gebruik van sportaccommodaties, nu en in toekomst. Mede omdat sportaccomodaties nog altijd in ruime mate door de ‘gemeenschap'(alle burgers) worden bekostigd(soms met verkapte subsidies). Wij zijn daarom van mening dat het college dit zo veel mogelijk moet stimuleren. Er moet dan vervolgens goed nagedacht worden waar groot onderhoud dan nog verstandig is, en wie dit moet(en) betalen.

Het toegankelijk maken van recreatiemogelijkheden in het plassengebied moet hoog op de agenda komen te staan. Er kan bijvoorbeeld bij de herontwikkeling van camping de Roerdomp een ligweide met strand worden gerealiseerd. Dan kunnen alle Nieuwkopers van af de wal genieten van het mooie plassengebied.

Prog. 6 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Alcoholmatigingsbeleid jeugd:  In de perspectiefnota en gedetailleerder uitgewerkt in de nota Lokaal gezondheidsbeleid zijn een aantal doelstellingen c.q. plannen van aanpak genoemd waarin wij het harte eens zijn. De SGP-CU wil voortvarendheid in " het lokaal maatwerk en regionaal aanpak voor alcohol" gezien de ernst van de problematiek. Ook hebben wij in de meningsvormende raad van 29 mei jl. de suggestie gegeven dat het college wellicht "trekker" moet worden van de regionale aanpak om dit in een stroomversnelling te brengen.

Uitvoering WMO- of welzijnsloket: een goed functionerend WMO-loket in Ter Aar en Nieuwveen       a la kern Nieuwkoop is voor de SGP-CU een wederom "must "! Heldere voorlichting en een aanvankelijke soepele hantering van de regels is in de overgangsfase gewenst. De burgers die op deze noodzakelijke voorziening een beroep moeten doen, dienen duidelijke, begrijpelijke  en indien noodzakelijk persoonlijke voorlichting te ontvangen. Een WMO-of welzijnsloket is onontbeerlijk. Zoals toegezegd komt het college nog voor de zomer met een voorstel.

Armoedebestrijding en minimabeleid: Arm en rijk. In onze tijd worden de tegenstellingen groter en ook in Nieuwkoop is er sprake van - al dan niet verborgen - armoede, ook bij zelfstandige ondernemers. Dit najaar zal dit onderwerp uitgebreid besproken worden. Wat ons betreft heeft de ISDR wel een (hoofd) rol heeft maar ligt de regisserende rol bij de gemeente.

Prog. 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

SGP-CU is nog steeds in afwachting van de beloofde antwoorden met betrekking tot de status van het door ons ingediende  en aangenomen motie inzake gebruik duurzame energie? Het is nog steeds niet van duidelijk of er al (eerste) stappen zijn gezet.

Prog. 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Grondbeleid: Het is al door ons meerdere malen aangeven dat wij het actieve grondbeleid dat momenteel gevoerd wordt enigszins vinden doorschieten. Ook de accountant heeft hier voor gewaarschuwd en noemt "het risicoprofiel van de gemeente hoog en de financiële positie kwetsbaar". Als resultaat van deze specifieke doelstelling heeft en wil het college overeenkomstig de structuurvisie strategische plangronden verwerven. In principe niets mis mee maar als je kijkt naar de hoeveelheid al lopende exploitaties, de stijgende bouwprijzen en de waarschuwing van de accountant, ziet de SGP-CU liever dat de bestaande grondexploitaties eerst grotendeels afgerond worden.

Woonvisie:  het staat in de planning om in september een aanvang te maken met de Woonvisie. De SGP-CU zal dit traject kritisch blijven volgen en in de gaten houden of de specifieke doelstellingen m.b.t. starters en levensloopbestendige woningen gerealiseerd worden. Nieuwkopers moeten in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Ongeacht in welke levensfase zij zich bevinden.

Tenslotte

Bijna aan het eind van deze beschouwingen in eerste termijn danken u voor de vele werkzaamheden die u met toewijding hebt verricht. Daarbij terzijde gestaan door een zich in kwaliteit steeds meer ontwikkelend ambtelijk apparaat maar waar nog flink wat verbeterpunten te realiseren zijn.

We wensen het college toe dat u met vreugde uw werk ten bate van de inwoners van onze dertien kernen van Nieuwkoop mag voortzetten. We doen een beroep op het college om in haar handelen de Bijbelse normen als uitgangspunt te nemen. Dit alles in het besef dat we allen afhankelijk zijn van de zegen van God.

 

C.J.P. van Belzen

 

« Terug